Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αριστοφάνης Γεωργίου
Τάσος Μητσόπουλος Άριστος Αριστοτέλους
Σωκράτης Χάσικος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25ης Ιανουαρίου 2007 και 27ης Νοεμβρίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε να μην επιβάλλεται η μη καταβολή απολαβών σε δημόσιο υπάλληλο ο οποίος καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα, για την περίοδο από την ημερομηνία καταδίκης του μέχρι να εξεταστεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) κατά πόσο το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί ο δημόσιος υπάλληλος ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 84 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όταν δημόσιος υπάλληλος καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, η ΕΔΥ λαμβάνει, το ταχύτερο δυνατό, αντίγραφο των πρακτικών του δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση. Στη συνέχεια η ΕΔΥ ζητά την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά πόσο το αδίκημα που διέπραξε δημόσιος υπάλληλος ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα και σε περίπτωση καταφατικής γνωμοδότησης, χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης, προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής. Περαιτέρω, το εδάφιο (3) του άρθρου του οποίου προτείνεται η κατάργηση προβλέπει ότι υπάλληλος που καταδικάστηκε για τέτοιο αδίκημα δε λαμβάνει οποιοδήποτε μέρος των απολαβών του από την ημερομηνία της καταδίκης του και μέχρι τη συμπλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης από την ΕΔΥ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η κατάργηση του εν λόγω εδαφίου κρίθηκε αναγκαία ύστερα από σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η οποία ζητήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο με αφορμή την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ειδικότερα, στην εν λόγω γνωμάτευση αναφέρεται ότι, μετά από συζήτηση του όλου θέματος, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η ΕΔΥ και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού συμφώνησαν ότι το υπό αναφορά εδάφιο θα πρέπει να καταργηθεί, αφού η εφαρμογή του δημιουργεί πρακτικά και λειτουργικά προβλήματα και οδηγεί σε παράλογα αποτελέσματα, δεδομένου ότι η ΕΔΥ:

1. δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αμέσως κατά πόσο κάποιος δημόσιος υπάλληλος έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα, παρά μόνο αφού λάβει τα πρακτικά από το δικαστήριο,

2. δε γνωρίζει κατά πόσο το αδίκημα που έχει διαπραχθεί από δημόσιο υπάλληλο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, παρά μόνο μετά από σχετική γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,

3. δε λαμβάνει υπόψη της ενδεχόμενη αποκοπή των απολαβών του καταδικασθέντος δημόσιου υπαλλήλου για σκοπούς επιβολής πειθαρχικής ποινής σ’ αυτόν και συνεπώς η αποκοπή αυτή δε συνδέεται με την πειθαρχική διαδικασία και την ποινή που δύναται να επιβληθεί.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στην ίδια γνωμάτευση, το Γενικό Λογιστήριο αντιμετωπίζει, όπως και η ΕΔΥ, πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στα πιο πάνω στοιχεία, καθώς και στις διευκρινίσεις που δόθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με βάση την υπό κατάργηση ρύθμιση, αποκόπτονται οι απολαβές δημόσιων υπαλλήλων οι οποίοι συνεχίζουν καλόπιστα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και οι απολαβές που αποκόπτονται δεν μπορεί να ανακτηθούν.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

2 Δεκεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων