Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 24 Νοεμβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €117.500.000 και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, προέβλεπε αφενός τη διάθεση ποσού ύψους €67.500.000 για κάλυψη των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους γεωργοκτηνοτρόφους μέχρι το 50% της ζημιάς που υπέστησαν λόγω της παρατεταμένης ολιγομβρίας και αφετέρου τη διάθεση ποσού ύψους €50.000.000 για κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την αγορά και μεταφορά ποσοτήτων νερού από την Ελλάδα, καθώς και για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για διοχέτευσή του στο σύστημα της υδατοπρομήθειας της Κύπρου.

Όπως είναι γνωστό, στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή έκρινε ότι το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά το ποσό ύψους €67.500.000, σε σχέση με την κάλυψη των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους γεωργοκτηνοτρόφους, έχρηζε περαιτέρω μελέτης και για το λόγο αυτό αποφάσισε να προωθήσει σε πρώτο στάδιο το υπόλοιπο μέρος του νομοσχεδίου που αφορούσε το ποσό ύψους €50.000.000, το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί σε νόμο.

Στο στάδιο της συζήτησης του εναπομείναντος μέρους που αφορά την κάλυψη των αποζημιώσεων προς διάφορους κλάδους της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, διαπιστώθηκε, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, ότι η ζημιά που προκλήθηκε το 2008 υπολογίστηκε στο ποσό των €135.000.000. Σημειώνεται ότι οι επιμέρους υπολογιζόμενες ζημιές κατά κλάδο παραγωγής συμφωνήθηκαν με τις αντίστοιχες αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των κλάδων, με εξαίρεση την Παγκύπρια Οργάνωση Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ). Η εν λόγω οργάνωση σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία επιμένει σε καταβολή μεγαλύτερου ποσού, το οποίο όμως, όπως υποστηρίζουν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, δεν τεκμηριώνεται με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για όλους τους υπόλοιπους κλάδους παραγωγής.

Συναφώς, όπως κατατέθηκε στην επιτροπή, βάσει πάγιας πρακτικής σε περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεων λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών καταβάλλονται προς τους επηρεαζομένους αποζημιώσεις μέχρι το 50% της ζημιάς που υπέστησαν. Στη βάση της πάγιας αυτής πρακτικής ζητήθηκε από την κυβέρνηση η συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραχώρηση του ποσού των €67.500.000, το οποίο αφορά το 50% του συνολικού ποσού της ζημιάς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί για σκοπούς προώθησής του στην ολομέλεια του σώματος αναφορικά με το ποσό ύψους €67.500.000 και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο Περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2008».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

25 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων