Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Οκτωβρίου και στις 13 Νοεμβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), η Ομοσπονδία Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των σπόρων προς σπορά.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/72/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966, με σκοπό να συμπεριληφθεί το είδος “Galega orientalis Lam”.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2007/72/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με την υπό αναφορά Οδηγία το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών έχουν ενημερωθεί οι αγροτικές οργανώσεις, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται να επιφέρει οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες ούτε οποιαδήποτε αύξηση του κόστους για την εφαρμογή της περί Σπόρων νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας ανέφεραν ότι το είδος “Galega orientalis Lam” είναι κτηνοτροφικό είδος το οποίο ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών και καλλιεργείται κυρίως στην Εσθονία. Επιπρόσθετα, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, με τη συμπερίληψη του είδους αυτού στα κτηνοτροφικά φυτά, θα παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής όλων των απαραίτητων ελέγχων στα πλαίσια του ελέγχου της εμπορίας των σπόρων. Ακόμα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο είδος δεν αφορά γενετικά τροποποιημένο γένος και είδος φυτού.

Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών επισήμανε στην επιτροπή ότι το είδος “Galega orientalis Lam” καλλιεργείται στις βόρειες χώρες με μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιβίωσή του στην Κύπρο. Περαιτέρω, τοποθετούμενη στο αίτημα της επιτροπής για συμπερίληψη του συγκεκριμένου είδους στα ερευνητικά πεδία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι αυτό θα μελετηθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

18 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων