Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:         

Iωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

        

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2008.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.  Tο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

          Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση των άρθρων 14Α και 14Θ του πιο πάνω νόμου, με την προσθήκη των επαγγελματικών τίτλων του δικηγόρου στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.

          Σημειώνεται ότι το άρθρο 2 της υπό αναφορά Οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές τους διατάξεις, για να συμμορφωθούν με την εν λόγω Οδηγία, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007.

           Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό, έχει μέχρι στιγμής ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικός νόμος και έχουν εκδοθεί διάφορα υπουργικά διατάγματα.  Με την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου αναμένεται να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση με την προαναφερθείσα Οδηγία.

          Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη, η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2007, για τη μη μεταφορά της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και στη συνέχεια ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008.  Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας απέστειλε απαντητική επιστολή, στην οποία αναφέρονται οι διαδικασίες που έγιναν μέχρι στιγμής, οι οποίες όμως δεν ικανοποίησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που παρέπεμψε το όλο θέμα  ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).  Σημειώνεται ότι η ψήφιση του προτεινόμενου νόμου ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρση της σχετικής υπόθεσης από το ΔΕΚ.

          Στη βάση της πιο πάνω ενημέρωσης, η επιτροπή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου με αποτέλεσμα την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του ΔΕΚ.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως τελικά έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

 

17 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων