Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Οκτωβρίου και στις 13 Νοεμβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και ειδικότερα με τις διατάξεις που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής, προσωρινού και περιστασιακού χαρακτήρα, στη Δημοκρατία από κτηνιάτρους πολίτες κρατών μελών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στο κράτος αυτό.

2. Την αναγνώριση των προσόντων που αποκτήθηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

3. Την εγγραφή και την αναγνώριση διπλώματος ή άλλου τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε από υπήκοο κράτους μέλους σε τρίτη χώρα.

Με το νόμο που προτείνεται, σκοπείται ειδικότερα η τροποποίηση των προνοιών του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη νέων άρθρων σχετικά με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών από υπηκόους κρατών μελών στη Δημοκρατία οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στο κράτος αυτό.

2. Με την τροποποίηση του άρθρου 9 της υπό αναφορά νομοθεσίας που αφορά τα προσόντα και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο κτηνιατρικό μητρώο, ώστε:

α. να παραχωρείται το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο και να αναγνωρίζεται το δίπλωμα ή ο τίτλος που απόκτησε υπήκοος κράτους μέλους σε τρίτη χώρα, εφόσον ο αιτητής κατέχει πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής πείρας σε κράτος μέλος το οποίο αναγνώρισε το εν λόγω δίπλωμα ή τίτλο και

β. να διαγραφεί η υποχρέωση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου να προσφέρει σε υπηκόους κρατών μελών σειρά μαθημάτων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε περίπτωση που δεν ικανοποιούν την απαίτηση γνώσης της ελληνικής για εγγραφή στο μητρώο, αφού η γνώση της γλώσσας του κράτους μέλους όπου ασκείται το επάγγελμα απαιτείται από το άρθρο 53 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

3. Με την τροποποίηση του άρθρου 9Α της υπό αναφορά νομοθεσίας, σχετικά με την αναγνώριση τίτλων που δεν περιλαμβάνονται στο Τρίτο Παράρτημα της εν λόγω νομοθεσίας, με την προσθήκη των διπλωμάτων ή τίτλων που χορηγήθηκαν από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία πριν από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισημαίνεται ότι η Οδηγία 2005/36/ΕΚ τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Οκτωβρίου 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι προτεινόμενες με το υπό αναφορά νομοσχέδιο ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τον κλάδο, αφού η βασική πρόνοια για την παροχή προσωρινών υπηρεσιών κτηνιατρικής από υπηκόους κρατών μελών στην Κύπρο περιλαμβάνεται ήδη στη βασική υπό τροποποίηση νομοθεσία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι περιπτώσεις υπηκόων κρατών μελών που έχουν εγγραφεί στο κτηνιατρικό μητρώο είναι περιορισμένες και αφορούν συζύγους Κυπρίων υπηκόων.

Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων, αφού συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, επισήμανε στην επιτροπή ότι οι πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας, η οποία αφορά τη θέσπιση των κανόνων για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στα κράτη μέλη, καθώς και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών μελών, έχουν ενσωματωθεί στην κυπριακή έννομη τάξη με τον περί Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2008. Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ανέφερε ο ίδιος, ρυθμίζεται συγκεκριμένα το καθεστώς της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που αφορά το επάγγελμα του κτηνιάτρου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη για άμεση προώθηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για ψήφιση, αφού για το συγκεκριμένο θέμα έχει σταλεί προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

18 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων