Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμοί του 2008» και «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ διαβίβασε τις θέσεις της με σχετική επιστολή της, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2008, όπου σημειώνει ότι δεν έχει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για τους υπό εξέταση κανονισμούς.

Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της Οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση).

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς αυτούς σκοπείται η αντικατάσταση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμών του 2003 (ΚΔΠ 306/2003), οι οποίοι είχαν εκδοθεί με βάση την υπό αντικατάσταση Οδηγία 98/37/ΕΚ για τα μηχανήματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, οι προτεινόμενοι κανονισμοί για τα μηχανήματα καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή των μηχανημάτων, καθώς και τις διαδικασίες που έχει στη διάθεσή του ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος αυτών, για να τεκμηριώσει τη συμμόρφωση των μηχανημάτων προς τις βασικές απαιτήσεις, προτού τα διαθέσει στην αγορά.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί εφαρμόζονται σε όλα τα μηχανήματα, στον εναλλάξιμο εξοπλισμό, στα δομικά στοιχεία ασφάλειας, στα ανυψωτικά εξαρτήματα, στις αλυσίδες, στα συρματόσχοινα και στους ιμάντες, στα αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης και στα ημιτελή μηχανήματα.

Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί δεν παρουσιάζουν ουσιαστική διαφορά στη φιλοσοφία και στο περιεχόμενο με τους εν ισχύι κανονισμούς, αλλά αναδιατυπώνουν και συγκεκριμενοποιούν με περισσότερη σαφήνεια τις διατάξεις των κανονισμών του 2003, τους οποίους προτείνεται να αντικαταστήσουν.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες αλλαγές που παρατηρούνται σε σχέση με τους υπό αντικατάσταση κανονισμούς είναι οι εξής:

1. Η απαίτηση για εκτίμηση του κινδύνου καθίσταται πιο σαφής.

2. Εισάγονται νέες απαιτήσεις για μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα (στάσεις), με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κανονισμών σε ανελκυστήρες εργοταξίων και ανελκυστήρες που κινούνται με μικρή ταχύτητα.

3. Επεκτείνονται ορισμένες απαιτήσεις που αφορούν κινητά μηχανήματα ή μηχανήματα ανύψωσης, ώστε να καλύπτουν όλα τα μηχανήματα, ανάλογα με το είδος της επικινδυνότητας.

4. Οι απαιτήσεις για το θόρυβο και τους κραδασμούς καθίστανται πιο σαφείς.

Όσον αφορά ειδικότερα τις πρόνοιες των κανονισμών που ρυθμίζουν τη διάθεση μηχανημάτων στην αγορά, σε αυτές προβλέπεται ότι μηχανήματα μπορεί να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε λειτουργία, εφόσον πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι των προτεινόμενων κανονισμών. Μηχανήματα που φέρουν τη σήμανση “CE” και συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης “ΕΚ” θεωρείται ότι πληρούν τις διατάξεις των εν λόγω κανονισμών.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης και κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτήσεων από μέλη της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, τα περισσότερα μηχανήματα μπορεί να πιστοποιηθούν ως συμμορφούμενα από τον ίδιο τον κατασκευαστή, εφόσον καταρτιστεί τεχνικός φάκελος ή τεχνική τεκμηρίωση ημιτελούς μηχανήματος, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VII των προτεινόμενων κανονισμών. Περαιτέρω, όσον αφορά τα πιο επικίνδυνα μηχανήματα, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτά απαιτούνται ιδιαίτερες διαδικασίες και οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα επιλογής του είδους της πιστοποίησης ως ακολούθως:

1. Εάν το επικίνδυνο μηχάνημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα που καλύπτουν όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, τότε ο κατασκευαστής μπορεί να πιστοποιήσει μόνος του τη συμμόρφωση του προϊόντος.

2. Στην περίπτωση που το επικίνδυνο μηχάνημα δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ εξέτασης τύπου από κοινοποιημένο οργανισμό (Παράρτημα IX των προτεινόμενων κανονισμών) και έγκρισης του πλήρους συστήματος διασφάλισης ποιότητας που διαθέτει (Παράρτημα Χ των προτεινόμενων κανονισμών).

Στις πιο πάνω περιπτώσεις και εφόσον επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις για τα μηχανήματα, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης “ΕΚ” για καθένα από τα μηχανήματα και ακολούθως θέτει τη σήμανση συμμόρφωσης “CE” πάνω στα μηχανήματα με τρόπο ευανάγνωστο, καθαρό και ανεξίτηλο.

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμών του 2003 (ΚΔΠ 310/2003) ως ακολούθως:

1. Το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών αυτών να περιοριστεί στα ανυψωτικά μηχανήματα με ονομαστική ταχύτητα που υπερβαίνει τα 0,15 m/s. Ανυψωτικό μηχάνημα με ονομαστική ταχύτητα μικρότερη του m/s δε θεωρείται ανελκυστήρας και ρυθμίζεται από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμούς.

2. Να προστεθεί ο όρος “θαλαμίσκος” και η ερμηνεία του και αντίστοιχα στο σημείο 1.2 του παραρτήματος των βασικών κανονισμών να αντικατασταθεί η περιγραφή του όρου “θαλαμίσκος”.

Με την εν λόγω τροποποίηση σκοπείται η εναρμόνιση με το άρθρο 24 της προαναφερθείσας Οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα, η οποία τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 95/16/ΕΚ για τους ανελκυστήρες και την ερμηνεία του όρου “ανελκυστήρας”.

Αναφερόμενος και στους δύο προτεινόμενους κανονισμούς, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ανέφερε ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί θα έπρεπε, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, να είχαν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέχρι τις 29 Ιουνίου 2008, ενώ θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2009. Ο ίδιος δήλωσε ότι η εφαρμογή και επιτήρηση των προτεινόμενων κανονισμών θα γίνει μέσω του υφιστάμενου συστήματος επιτήρησης της αγοράς και η αναγκαία υποδομή και οι κατάλληλοι μηχανισμοί για την εφαρμογή των κανονισμών ήδη υπάρχουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση της εκτελεστικής εξουσίας που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε επιπρόσθετο δημοσιονομικό κόστος ούτε αναμένεται να υπάρξει άξιο λόγου κόστος για τον ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, δεν αναμένεται να υπάρξουν κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα των μελών της επιτροπής για τις απαιτήσεις που ισχύουν για παλαιότερα μηχανήματα, διευκρίνισε ότι ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι κανονισμοί δεν έχουν αναδρομική ισχύ και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση και των δύο υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

 

 

11 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων