Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2008. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους €117.500.000, για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της παρατεταμένης ολιγομβρίας.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται αφενός η διάθεση ποσού ύψους €67.500.000 για κάλυψη των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους γεωργοκτηνοτρόφους μέχρι το 50% της ζημιάς που υπέστησαν λόγω της παρατεταμένης ολιγομβρίας και αφετέρου η διάθεση ποσού ύψους €50 εκατομ. για κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την αγορά και μεταφορά ποσοτήτων νερού από την Ελλάδα, καθώς και για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για διοχέτευσή του στο σύστημα της υδατοπρομήθειας της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, η υδατική κατάσταση στην Κύπρο κατά το 2008 ήταν ιδιαίτερα άσχημη, καθώς υπήρξε πολύ χαμηλή βροχόπτωση, και τα αποθέματα νερού στα φράγματα ήταν ήδη χαμηλά λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας των τελευταίων τεσσάρων ετών. Για αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας που δημιουργήθηκε, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θεώρησε αναγκαία τη μεταφορά νερού από την Ελλάδα και τη συνέχιση ταυτόχρονα της διερεύνησης του θέματος της μεταφοράς νερού και από άλλες γειτονικές χώρες. Όσον αφορά την Ελλάδα, μετά από επαφές του αρμόδιου υπουργού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελλάδας, εξασφαλίστηκε συνολική ποσότητα οκτώ εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, έναντι συνολικής δαπάνης 39.000.000 ευρώ.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή έκρινε ότι το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά ποσό ύψους 67.500.000 ευρώ, σε σχέση με την κάλυψη των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους γεωργοκτηνοτρόφους, χρήζει περαιτέρω μελέτης και για το λόγο αυτό αποφάσισε στο παρόν στάδιο να προωθήσει το υπόλοιπο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά το ποσό ύψους €50 εκατομ. και το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

· 4 εκατομ. ευρώ για το κόστος προμήθειας του νερού από την Ελλάδα.

· 35 εκατομ. ευρώ για το κόστος μεταφοράς του νερού με δεξαμενόπλοια από την Ελλάδα στην Κύπρο.

· 2 εκατομ. ευρώ για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για διοχέτευση του νερού στο κυπριακό σύστημα υδατοπρομήθειας.

· 2,8 εκατομ. ευρώ για τη βελτίωση της υδατοπρομήθειας σε πόλεις και χωριά της Κύπρου.

· 6,2 εκατομ. ευρώ για την επέκταση των μονάδων αφαλάτωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, για σκοπούς προώθησης προς την ολομέλεια του σώματος του μέρους αυτού που αφορά το ποσό ύψους €50 εκατομ., το οποίο θα διατεθεί για την αγορά και μεταφορά ποσοτήτων νερού από την Ελλάδα.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

13 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων