Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμου του 2007 και συγκεκριμένα του παραρτήματός του στο οποίο απαριθμούνται οι νόμοι που διέπουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο αντικαθίσταται η αναφορά στον περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμο του 2000 από την αναφορά στον περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο του 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση για την πιο πάνω αντικατάσταση είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι, μετά την τροποποίηση τον Ιούλιο του 2007 του περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμου του 2007, για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ, το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου περιορίστηκε στην προστασία των συμφερόντων των εμπορευομένων και έπαυσε να αφορά στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Οι συναφείς με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών διατάξεις ενσωματώθηκαν στον περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2007 και τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2007, για σκοπούς εναρμόνισης με την ίδια Οδηγία, δηλαδή την Οδηγία 2005/29/ΕΚ, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά, η οποία τροποποίησε το αντίστοιχο παράρτημα της Οδηγίας 98/27/ΕΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία 98/27/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ψήφιση τον Ιούλιο του 2007 της βασικής νομοθεσίας για την έκδοση δικαστικών διαταγμάτων για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Δεδομένων των πιο πάνω, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, η επιτροπή επισήμανε ότι η προτεινόμενη με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τροποποίηση ήταν δυνατό να αποφευχθεί με τη συμπερίληψή της εξ υπαρχής στο βασικό νόμο τον Ιούλιο του 2007, ενέργεια που παραλήφθηκε από την εκτελεστική εξουσία. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η εκτελεστική εξουσία παρέλειψε να καταθέσει έγκαιρα στη Βουλή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω παραλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει μέχρι σήμερα η δυνατότητα των καταναλωτών να επωφελούνται πλήρως από τα μέσα προστασίας που τους παρέχονται σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθεσίες.

Αναφορικά με την πιο πάνω επισήμανση της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι για τη μεταφορά στο εθνικό μας δίκαιο της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ δόθηκε προθεσμία δύο χρόνων προσαρμογής μέχρι το Δεκέμβριο του 2007. Ωστόσο, η εν λόγω Οδηγία θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με την ψήφιση της βασικής νομοθεσίας τον Ιούλιο του 2007. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι σημειώθηκε καθυστέρηση στην έγκαιρη προώθηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

11 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων