Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2007, στις 22 Σεπτεμβρίου 2008, στις 6 Οκτωβρίου 2008 και στις 10 Νοεμβρίου 2008. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ώστε σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εγγεγραμμένου κατόχου καταχωρισμένων αξιών των οποίων η συνολική χρηματιστηριακή αξία, κατά το χρόνο του θανάτου του, δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες (ΛΚ 1.000) ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε από τους κληρονόμους του αποβιώσαντα, να μπορεί να επιτρέπει τη μεταβίβασή τους προς τους νόμιμους κληρονόμους του.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σκοπείται ειδικότερα η αντιμετώπιση του προβλήματος που παρατηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο αναφορικά με αξίες που ανήκαν σε επενδυτές οι οποίοι έχουν αποβιώσει χωρίς να έχουν άλλη περιουσία στην Κύπρο εκτός από αξίες στις μερίδες τους (λογαριασμούς) που τηρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο, συνολικής αξίας που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 1.000. Οι κληρονόμοι τέτοιων επενδυτών, με πρωτοβουλία οποιουδήποτε από αυτούς, θα έχουν τη δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εγγράψουν τις αξίες στο όνομά τους, χωρίς να απαιτείται η διενέργεια της προβλεπόμενης διαδικασίας διαχείρισης περιουσίας βάσει του περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμου, Κεφ. 189. Η υφιστάμενη διαδικασία διαχείρισης είναι δαπανηρή και χρονοβόρα και πολλές φορές το κόστος της είναι ίσο ή και μεγαλύτερο της αξίας των μετοχών που ο αποβιώσας είχε, με αποτέλεσμα οι κληρονόμοι να μην προσφεύγουν σε αυτή τη διαδικασία.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής υποστήριξαν την ανάγκη για τροποποίηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε να αυξηθεί η χρηματιστηριακή αξία των αξιών που μπορεί να μεταβιβαστούν μετά το θάνατο του κατόχου τους χωρίς την ανάγκη διαχείρισης από ΛΚ 1.000, που σχετικά προνοείται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σε ΛΚ 5.000. Παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο του ΧΑΚ αρχικά συμφώνησε με την πιο πάνω εισήγηση, στο στάδιο της επανεξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κρίθηκε σκόπιμο να καθορισθεί ότι οι αξίες που θα δύναται να μεταβιβαστούν δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ΛΚ 1.000, ώστε να μην αποδυναμωθεί ο σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της όλης μελέτης και εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του ΧΑΚ εισηγήθηκαν επίσης τη διαμόρφωση του άρθρου που προνοεί για την εξακρίβωση του κληρονομικού δικαιώματος του προσώπου ή των προσώπων στα οποία οι αξίες θα μεταβιβαστούν, ώστε να γίνεται δεκτή οποιαδήποτε βεβαίωση κοινοτάρχη κατά τον τύπο που το Συμβούλιο του ΧΑΚ θα καθορίσει με κανονιστική απόφαση και/ή έγγραφο οποιασδήποτε αλλοδαπής δημόσιας ή δικαστικής αρχής προς απόδειξη αυτού. Συναφώς, στο έντυπο που θα ετοιμαστεί από το ΧΑΚ θα δίνεται επίσης έμφαση στην ευθύνη του κοινοτάρχη όσον αφορά την ορθότητα των εξακριβωθέντων ως δικαιούχων κληρονόμων.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη για διαμόρφωση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε για σκοπούς ορθής εξακρίβωσης των πραγματικών κληρονόμων η ευθύνη του κοινοτάρχη να ποινικοποιηθεί. Οι εκπρόσωποι του ΧΑΚ, διαφωνώντας με την πιο πάνω εισήγηση, κατέθεσαν πρόταση σύμφωνα με την οποία, προς διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της διαδικασίας μεταβίβασης των αξιών στους νόμιμους κληρονόμους, το έγγραφο μεταβίβασης είναι αρκετό να υπογράφεται από το γενικό διευθυντή του ΧΑΚ. Με την πρόταση αυτή συμφώνησαν τα μέλη της επιτροπής.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε μετατροπή του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των υπό μεταβίβαση μετοχών από λίρες, όπως αναφέρεται στο κατατεθέν στη Βουλή κείμενο, σε ευρώ. Συναφώς, στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 το Υπουργείο Οικονομικών, με τη σύμφωνη γνώμη του ΧΑΚ, κατέθεσε στην επιτροπή διαμορφωμένο κείμενο, σύμφωνα με το οποίο το ποσό των ΛΚ 1.000 μετατρέπεται σε €2.000 και ταυτόχρονα παραχωρείται η εξουσία στο γενικό διευθυντή του ΧΑΚ να υπογράφει το έγγραφο μεταβίβασης των αξιών.

Στα πλαίσια περαιτέρω εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι, παρά το ότι ο σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση μιας χρονοβόρας διαδικασίας που προβλέπεται στον περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμο, η μη εξασφάλιση της συγκατάθεσης όλων των νόμιμων κληρονόμων πριν από τη διενέργεια της μεταβίβασης των αξιών αποδυναμώνει σημαντικά την αξιοπιστία και τη νομιμότητα της διαδικασίας μεταβίβασής τους.

Η επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω επισημάνσεων, προχώρησε σε νέα διατύπωση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε να απαιτείται η συγκατάθεση των κληρονόμων πριν από τη διενέργεια της μεταβίβασης των αξιών σ’ αυτούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

 

 

13 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων