Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Οκτωβρίου και στις 3 Νοεμβρίου 2008. Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως είναι γνωστό, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 19(3) και 192 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, σκοπείται η αύξηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του ΧΑΚ από το εξηκοστό (60ό) στο εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας τους, ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία με τις διατάξεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών του 2007, οι οποίοι ήδη προβλέπουν ότι το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του ΧΑΚ είναι το εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας τους.

Όπως είναι γνωστό, για τους υπό αναφορά κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι σκοποί και οι επιδιώξεις τους, καθώς και ο προβληματισμός της επιτροπής στο στάδιο της αρχικής εξέτασής τους.

Η επιτροπή επανεξέτασε τους υπό συζήτηση κανονισμούς, ύστερα από απόφαση της ολομέλειας του σώματος για αναβολή της συζήτησης του θέματος, που λήφθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2008, ώστε να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Συναφώς, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ, επεξηγώντας ορισμένα σημεία τα οποία κρίθηκε ότι έχρηζαν διευκρίνισης, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς έχουν ήδη παρέλθει και αυτό οφείλεται στο μεγάλο χρονικό διάστημα που διέρρευσε από το χρόνο ετοιμασίας τους μέχρι την κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε τη διόρθωσή τους με βάση τις υποδείξεις της επιτροπής.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επεξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν προβλέπεται στους υπό συζήτηση κανονισμούς συγκεκριμένος κλιμακωτός τρόπος αφυπηρέτησης από το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας μέχρι και την προτεινόμενη υποχρεωτική ηλικία αφυπηρέτησης, δηλαδή στο εξηκοστό πρώτο (61ο), εξηκοστό δεύτερο (62ο) ή εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας, αλλά δίδεται το δικαίωμα στους υπηρετούντες υπαλλήλους να αφυπηρετήσουν σε οποιοδήποτε χρόνο επιθυμούν εντός της εν λόγω περιόδου. Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε σχετικά ότι η νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την κλιμακωτή αφυπηρέτηση των δημόσιων υπαλλήλων ίσχυσε πριν από τρία (3) χρόνια και πρόσθεσε ότι η χρονική περίοδος που δόθηκε για το θέμα αυτό έληξε, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση.

Περαιτέρω, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ, απαντώντας στο ερώτημα της επιτροπής κατά πόσο έχει διεξαχθεί σχετική αναλογιστική μελέτη που να καταδεικνύει ότι είναι επιτρεπτό να αφυπηρετούν, αν το επιθυμούν, οι μεν ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στο πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, οι δε προσληφθησόμενοι υπάλληλοι στο πεντηκοστό όγδοο (58ο) έτος της ηλικίας τους, κατέθεσε στην επιτροπή σχετική αναλογιστική εκτίμηση, ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2007, η οποία διεξάγεται ετησίως.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των υπό συζήτηση κανονισμών, βουλευτές μέλη της επιτροπής ήγειραν το θέμα κατά πόσο θα έπρεπε να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο παραμονής του υπαλλήλου στην υπηρεσία του ΧΑΚ μετά την προτεινόμενη ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης με σχετική απόφαση του συμβουλίου του ΧΑΚ.

Συναφώς, τόσο ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ όσο και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι το δικαίωμα παραμονής στην υπηρεσία μετά το χρονικό σημείο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση προτείνεται να είναι το εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας, ισχύει ήδη από το 1999, όταν δηλαδή το υποχρεωτικό όριο αφυπηρέτησης ήταν το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας, και εφαρμόζεται για όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς. Περαιτέρω, πρόσθεσαν διευκρινιστικά ότι, σύμφωνα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, η παράταση της υπηρεσίας υπαλλήλου στο ΧΑΚ πέραν του νόμιμου ορίου αφυπηρέτησης προϋποθέτει την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από τους αρμοδίους του Υπουργείου Οικονομικών και του ΧΑΚ να ετοιμάσουν νέο διαμορφωμένο κείμενο κανονισμών, στη βάση των παρατηρήσεων της επιτροπής, το οποίο και αποστάλθηκε τελικά στη Βουλή στις 24 Οκτωβρίου 2008.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάσσονται εναντίον της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών για λόγους που θα επεξηγήσουν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

4 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων