Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Τροφίμων και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/68/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα συστατικά τροφίμων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η εν λόγω Οδηγία τροποποιεί τον πίνακα στον οποίο παρατίθενται τα συστατικά τροφίμων η κατανάλωση των οποίων πιθανόν να προκαλέσει ανεπιθύμητες αλλεργικές αντιδράσεις σε ευπαθείς καταναλωτές, έτσι ώστε να αφαιρεθούν από τον εν λόγω πίνακα τα συστατικά εκείνα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων έχει γνωμοδοτήσει ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αλλεργικές αντιδράσεις. Επισημαίνεται ότι οι γνωμοδοτήσεις αυτές βασίζονται σε σχετικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, τα κράτη μέλη έπρεπε να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με την υπό αναφορά Οδηγία μέχρι την 31η Μαΐου 2008, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης των κανονισμών αυτών στη Βουλή, αφού αυτοί κατατέθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2008. Συναφώς, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 22 Ιουλίου 2008 προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για μη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί αυτοί εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Τροφίμων, στο οποίο εκπροσωπούνται πολλοί φορείς, ενώ από την εφαρμογή τους δεν αναμένεται να υπάρξει επιπρόσθετο κόστος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

4 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων