Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Αφυδατωμένου Διατηρημένου Γάλακτος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Τροφίμων και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/114/ΕΚ για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η εν λόγω Οδηγία τροποποιεί την Οδηγία 2001/114/ΕΚ, με σκοπό την εισαγωγή διατάξεων, ώστε να επιτραπεί η τυποποίηση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα χωρίς λιπαρές ουσίες σε επίπεδο τουλάχιστον 34% κατά βάρος εκφραζόμενο σε στερεό υπόλειμμα χωρίς λιπαρές ουσίες. Παράλληλα με την τυποποίηση, κρίθηκε αναγκαίο να οριστούν οι πρώτες ύλες, καθώς και η σύνθεση αυτών, για την προσαρμογή της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. Επιπρόσθετα, οι υπό αναφορά κανονισμοί τροποποιούνται κατά τρόπο που να επιτρέπεται η προσθήκη των βιταμινών και αλάτων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1925/2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα. Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω πως οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, καθότι αναμένεται να συμβάλουν στην εναρμόνιση του διεθνούς εμπορίου των επηρεαζόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, τα κράτη μέλη έπρεπε να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με την υπό αναφορά Οδηγία μέχρι την 31η Αυγούστου 2008, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης των κανονισμών αυτών στη Βουλή. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

3 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων