Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων. Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής και ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος κοινοποίησε γραπτώς τις θέσεις του επί του νομοσχεδίου στην επιτροπή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, για σκοπούς μερικής εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση προσόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η Οδηγία 2005/36/ΕΚ αναδιατυπώνει το νομικό πλαίσιο αναφορικά με την άσκηση των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία περιλαμβάνονται τα τομεακά επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων είναι και η φαρμακευτική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1. Η βεβαίωση της παραλαβής του φακέλου κάθε ενδιαφερομένου για εγγραφή στο μητρώο φαρμακοποιών εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και η ενημέρωση αυτού για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

2. Η εγγραφή στο μητρώο φαρμακοποιών υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε από τρίτη χώρα, εφόσον ο αιτητής κατέχει πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστο πείρας στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο.

3. Η εισαγωγή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που εμπεριέχεται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ, ώστε να δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες φαρμακοποιού πολίτες κρατών μελών εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, όταν αυτοί μετακινούνται στη Δημοκρατία, προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις εν λόγω υπηρεσίες.

4. Η απαλλαγή των πολιτών κρατών μελών εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος που μετακινούνται στη Δημοκρατία, για να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους, από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και η υποχρέωση αυτών να υποβάλουν στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής, κατά την πρώτη μετακίνησή τους, δήλωση που να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

5. Η διοικητική συνεργασία του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών με βάση την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

6. Η παροχή πληροφοριών στους αποδέκτες υπηρεσιών παροχέων που μετακινούνται στη Δημοκρατία, για να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους.

7. Το νομοσχέδιο δεν αναμένεται να επιφέρει πρόσθετο κόστος κατά την εφαρμογή του.

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν κατέστη δυνατό να παραστεί στις συνεδρίες της επιτροπής, αλλά διατύπωσε γραπτώς τις απόψεις/εισηγήσεις του και τις απέστειλε στην επιτροπή. Οι εισηγήσεις του, οι οποίες όμως δεν έγιναν αποδεκτές, κυρίως για λόγους αντίθεσής τους με το κοινοτικό κεκτημένο, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Να απαιτείται πενταετής αντί τριετής πείρα για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους στο μητρώο φαρμακοποιών.

2. Να είναι υποχρεωτική η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας για όσους προτίθενται να εργαστούν σε φαρμακείο ανοικτό στο ευρύ κοινό.

3. Να καταβάλλεται τέλος επαγγελματικής άδειας από αυτούς για τους οποίους υπάρχει πρόνοια στο υπό αναφορά νομοσχέδιο για δυνατότητα προσωρινής εγγραφής στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, η ημερομηνία υιοθέτησης της υπό αναφορά Οδηγίας από την εθνική νομοθεσία ήταν η 20ή Οκτωβρίου 2007, ενώ το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Οκτωβρίου 2008.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου από καθαρά νομοτεχνική άποψη, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

4 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων