Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Οκτωβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. Η Συντονιστική Επιτροπή Οργανώσεων και Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων, ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Χοιροτρόφων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκτροφέων Βοοειδών και οι εταιρείες μεταφοράς ζώων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, έτσι ώστε να εισαχθεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κοινοτικών Κανονισμών και των κοινοτικών Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν την ευημερία των ζώων και συγκεκριμένα των κοινοτικών Κανονισμών (ΕΚ) αρ. 1/2005 και 1255/97.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται παρέχεται εξουσία στο διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και να λαμβάνει άλλα διοικητικά μέτρα, σε περίπτωση παράβασης διατάξεων των κοινοτικών Κανονισμών και των κοινοτικών Αποφάσεων. Παράλληλα, καθορίζονται οι ποινές που επισύρει η παράβαση των διατάξεων των υπό αναφορά κοινοτικών Κανονισμών και κοινοτικών Αποφάσεων και δημιουργούνται τα αντίστοιχα ποινικά αδικήματα αναφορικά με την παράβαση των διατάξεων αυτών.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο παρόμοιο με το υπό συζήτηση και με τον ίδιο τίτλο. Ωστόσο, το νομοσχέδιο αυτό αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασής του από την επιτροπή, έπειτα από εισήγηση που υπέβαλε ενώπιον της επιτροπής αριθμός ενδιαφερόμενων οργανώσεων για αύξηση των προτεινόμενων στο υπό αναφορά αποσυρθέν νομοσχέδιο ποινών, ώστε αυτές να επανεξεταστούν από την εκτελεστική εξουσία, για να καταστούν πιο αποτρεπτικές.

Οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, στη βάση της υπό αναφορά εισήγησης που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι στην επιτροπή και έπειτα από διαβούλευση που είχε η υπηρεσία τους με εκπροσώπους των αγροτικών και κτηνοτροφικών οργανώσεων και των εταιρειών μεταφοράς ζώων, το υπουργείο τους κατάθεσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο στάδιο της επεξεργασίας του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις υπέβαλαν εισήγηση όπως καθοριστούν σ’ αυτό συγκεκριμένα οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη στους παραβάτες όσο και οι περιπτώσεις όπου θα μπορεί να επιβληθεί σ’ αυτούς διοικητικό πρόστιμο, ώστε η απόφαση να μην επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής. Με τη θέση αυτή, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαφώνησε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για την κατά νόμο ποινική δίωξη ή την επιβολή διοικητικού προστίμου δεν μπορεί παρά να επαφίεται στην κρίση της αρμόδιας αρχής, η οποία καλύπτεται από το μαχητό τεκμήριο της αξιοπιστίας και της υπευθυνότητας.

Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν με την εφαρμογή των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αναμένεται ότι θα επηρεαστούν οι ιδιοκτήτες των υφιστάμενων οχημάτων μεταφοράς ζώων που εκτελούν μακρινά διεθνή δρομολόγια, δεδομένου ότι από την 1η Ιανουαρίου 2009 θα πρέπει να εξοπλιστούν με σύστημα πλοήγησης. Για το θέμα αυτό οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε εταιρεία που εκτελεί τέτοια δρομολόγια, ζήτησαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όπως εξετάσει τη δυνατότητα παραχώρησης σ’ αυτούς οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για την εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος.

Πέραν των πιο πάνω επιπτώσεων που θα προκύψουν με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου, αναμένεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα σε σχέση με τις εξαγωγές ζώων από την Κύπρο προς τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα προς την Ελλάδα, λόγω της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2005 και της Οδηγίας 91/628/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες των οποίων, τα ζώα, μετά το θαλάσσιο ταξίδι τους, πρέπει να εκφορτώνονται και να αναπαύονται για περίοδο τουλάχιστο δώδεκα ωρών στα σημεία ελέγχου πριν από τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό. Σημειώνεται ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου καμία μεταφορά ζώων δε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των υπό αναφορά χρονικών ορίων του εν λόγω Κανονισμού. Επισημαίνεται ακόμα ότι τα λιμάνια προορισμού των κυπριακών εξαγωγών δε διαθέτουν τα απαραίτητα σημεία ελέγχου.

Το θέμα αυτό τέθηκε, τόσο από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όσο και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά Κανονισμού στα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, χωρίς όμως να ληφθεί υπόψη. Επιπρόσθετα, το ίδιο θέμα συζητήθηκε και στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στο παρελθόν με την ευκαιρία της συζήτησης του αποσυρθέντος νομοσχεδίου με το ίδιο αντικείμενο, καθώς και στις ειδικές συναντήσεις με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις. Όπως πληροφορείται η επιτροπή, στο στάδιο αυτό αποφασίστηκε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να το επαναφέρουν στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ζητήσουν παρέκκλιση από την υπό αναφορά πρόνοια του Κανονισμού, λόγω της απομακρυσμένης θέσης της Κύπρου από το κυρίως έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

Παράλληλα, η επιτροπή επισημαίνει ότι αναμένει από την εκτελεστική εξουσία να προβεί εκ νέου στα κατάλληλα διαβήματα προς τα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της Κύπρου και να της δοθεί η προαναφερθείσα παρέκκλιση.

 

29 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων