Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και στις 22 Σεπτεμβρίου και στις 13 Οκτωβρίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου και εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 86 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, είναι η εναρμόνιση των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η κατάθεση των υπό αναφορά κανονισμών στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία, έπειτα από προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς τον Υπουργό Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι η μεταφορά των υπό αναφορά Οδηγιών στην κυπριακή νομοθεσία, που επήλθε με τη θέσπιση των υπό αναφορά βασικών κανονισμών το 2003, δεν ήταν πλήρης και ορθή, ώστε να συνάδουν πλήρως οι ισχύοντες κανονισμοί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, αναδιατυπώνεται ο σχετικός κανονισμός των βασικών κανονισμών, σύμφωνα με τον οποίο η πολεοδομική αρχή θα διασφαλίζει, τόσο κατά την εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης και την άσκηση ελέγχου της ανάπτυξης όσο και κατά την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, ότι θα διατηρούνται μακροπρόθεσμα οι κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων και των οικιστικών ζωνών, των κτιρίων και των ζωνών δημόσιας χρήσης, του κύριου οδικού δικτύου μεταφορών, των χώρων αναψυχής, καθώς επίσης και των περιοχών με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον ή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να συνάδει πλήρως το γράμμα του νόμου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επιπρόσθετα, προστίθεται διάταξη στους βασικούς κανονισμούς, σύμφωνα με την οποία, η πολεοδομική αρχή κατά τη διενέργεια των διαβουλεύσεων που θα έχει με τις καθοριζόμενες στους ισχύοντες κανονισμούς υπηρεσίες και αρχές κατά την άσκηση των εξουσιών της θα μεριμνά για την υποβολή, για κάθε περίπτωση, μελέτης στην οποία να περιέχονται τεχνικές συμβουλές αναφορικά με την επικινδυνότητα της ανάπτυξης.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι στην υπό αναφορά προειδοποιητική επιστολή αναφέρεται ότι δεν έχει μεταφερθεί στην κυπριακή νομοθεσία η παράγραφος 2 του άρθρου 12 της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε οι αρμόδιες αρχές να θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης και να παρέχουν τεχνικές συμβουλές για την επικινδυνότητα της μονάδας, οι οποίες να είναι διαθέσιμες, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις. Υπό το φως των πιο πάνω, όπως πρόσθεσε η ίδια εκπρόσωπος, ετοιμάστηκαν οι υπό συζήτηση τροποποιητικοί κανονισμοί, ώστε να συνάδει πλήρως η κυπριακή νομοθεσία με τις σχετικές πρόνοιες του κοινοτικού κεκτημένου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε πως, παρ’ όλο που συμφωνεί με την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, εξακολουθεί να διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις για το κατά πόσο με τους υπό συζήτηση κανονισμούς το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει ορθά μεταφερθεί στην κυπριακή νομοθεσία.

 

 

 

20 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων