Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

         

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρίνος Σιζόπουλος

Τάκης Χατζηγεωργίου

Νίκος Κουτσού

Λευτέρης Χριστοφόρου

 

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε σε σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να υιοθετηθεί μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο θέρμανσης για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2008 μέχρι την 31η Μαρτίου 2009. 

          Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται ο συντελεστής ΕΦΚ για το πετρέλαιο θέρμανσης για την πιο πάνω περίοδο να είναι €21 τα χίλια λίτρα, συνάδοντας με την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003.  Η Οδηγία αυτή δίδει τη δυνατότητα για υιοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΕΦΚ στα καύσιμα θέρμανσης. 

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση τις διατάξεις του πρώτου παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου [Ν. 91(Ι)/2004], τα ενεργειακά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το φωτιστικό πετρέλαιο, επιβαρύνονται με ειδικούς φόρους κατανάλωσης μέσα στα πλαίσια εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, οι δε ισχύοντες συντελεστές ΕΦΚ στα εν λόγω καύσιμα ανέρχονται σε €124,73 τα χίλια λίτρα. 

          Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πιο πάνω ισχύων σήμερα συντελεστής ΕΦΚ υπερβαίνει τους αντίστοιχους ελάχιστους συντελεστές ΕΦΚ για το πετρέλαιο θέρμανσης που διαλαμβάνονται στην κοινοτική νομοθεσία, οι οποίοι, βάσει αυτής, καθορίζονται σε €21 τα χίλια λίτρα για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και €0 για το φωτιστικό πετρέλαιο.  Με βάση την κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν ελεύθερα τους εθνικούς τους συντελεστές για τα ίδια προϊόντα, το ύψος των οποίων είναι δυνατό να υπερβαίνει τα ελάχιστα κοινοτικά επίπεδα φορολογίας.

          Όπως σχετικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, στα πλαίσια διεύρυνσης των κοινωνικών παροχών της κυβέρνησης προτείνεται η μείωση του συντελεστή ΕΦΚ στα καύσιμα θέρμανσης για την πιο πάνω αναφερόμενη περίοδο, κατά τρόπο που να αντιστοιχεί στον ελάχιστο κοινοτικό συντελεστή ΕΦΚ στα προϊόντα αυτά.  Όπως επίσης αναφέρεται, με βάση στατιστικά στοιχεία για την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο Νοεμβρίου 2007-Μαρτίου 2008, οπότε και είχε ισχύσει ο ίδιος συντελεστής ΕΦΚ, αναμένεται απώλεια εσόδων ποσού ύψους €9,8 εκατομ. περίπου σε σύγκριση με τα έσοδα για την ίδια περίοδο με το συντελεστή ΕΦΚ “€124,73 τα χίλια λίτρα” που ισχύει σήμερα. 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

23 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων