Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Περδίκης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Οκτωβρίου 2008. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ) και των ιδιωτικών πανεπιστημίων “Frederick University”, “European University - Cyprus” και “Πανεπιστήμιο Λευκωσίας”.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος), κατά τρόπο, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του αρμόδιου υπουργού, να διορίζει ένα από τα μέλη της ΕΑΙΠ ως αντιπρόεδρο αυτής, για να είναι ευκολότερη η σύγκληση της επιτροπής σε συνεδρία, γεγονός που θα καταστήσει πιο αποτελεσματική και ταχύτερη τη διεκπεραίωση του έργου της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα εξής:

1. Στη σύνθεση της ΕΑΙΠ, η οποία καταρτίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση το άρθρο 10 της υφιστάμενης νομοθεσίας, και η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν προβλέπεται η ύπαρξη αντιπροέδρου.

2. Η μη ύπαρξη αντιπροέδρου στην πιο πάνω επιτροπή προκαλεί προβλήματα στη σύγκλησή της σε συνεδρία, λόγω δυσκολιών στην εξεύρεση μεταξύ των μελών της κοινών ημερομηνιών ελεύθερων από άλλες υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κρίνει σκόπιμη την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του αρμόδιου υπουργού, να διορίζει ένα από τα μέλη της ΕΑΙΠ ως αντιπρόεδρό της, για να είναι ευκολότερη η σύγκλησή της σε συνεδρία. Το γεγονός αυτό θα καταστήσει πιο αποτελεσματική και ταχύτερη τη διεκπεραίωση του έργου της ΕΑΙΠ.

Όπως ανέφερε επιπρόσθετα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η προώθηση της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο από τη Βουλή κρίνεται αναγκαία για τους πιο πάνω λόγους και θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό λόγω ασθένειας του νυν προέδρου της ΕΑΙΠ.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

21η Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων