Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Οκτωβρίου 2008. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η συμπλήρωση της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο με διατάξεις του βασικού νόμου.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα το οποίο συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Χορηγείται εξουσία στη ΡΑΕΚ να καθορίζει μέτρα για εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού.

2. Ορίζονται οι παράγοντες τους οποίους η ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψη κατά την υιοθέτηση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, προκειμένου να διευκολύνει ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Καθορίζονται επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχονται στην έκθεση που ετοιμάζει η ΡΑΕΚ με σκοπό την παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν η παρούσα και η μελλοντική ζήτηση ηλεκτρισμού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Σε ό,τι αφορά τις χρονικές δεσμεύσεις εναρμόνισης, η Οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονιστούν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2008. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2 Οκτωβρίου 2008. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα της εκτελεστικής εξουσίας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η υφιστάμενη νομοθεσία ικανοποιεί αρκετές από τις απαιτήσεις της Οδηγίας, γι’ αυτό το υπό αναφορά νομοσχέδιο θα έπρεπε να τύχει επεξεργασίας, ώστε να συμπεριληφθούν σ’ αυτό μόνο εκείνες οι πρόνοιες της Οδηγίας που δε συμπεριλαμβάνονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

21η Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων