Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να παρέχεται η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του Αρχηγού Αστυνομίας, να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι θα προνοούν για την ασφαλιστική κάλυψη μελών της αστυνομίας που προβαίνουν στην εκτέλεση επικίνδυνης εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουν σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρείες σε μέλη της αστυνομίας που εκτελούν επικίνδυνη εργασία δεν κρίνεται επαρκής για ορισμένες κατηγορίες τέτοιων μελών, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση του όλου θέματος. Περαιτέρω, οι πιο πάνω εκπρόσωποι διευκρίνισαν στην επιτροπή ότι η έννοια της “επικίνδυνης εργασίας” θα καθοριστεί με τις επιμέρους ρυθμίσεις που θα υιοθετηθούν στους κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του προτεινόμενου νόμου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης κενής εξειδικευμένης θέσης στην αστυνομία εντός χρονικής περιόδου έξι μηνών πριν από την ημερομηνία κένωσης της θέσης, στην περίπτωση που τέτοια θέση κενώνεται λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους ίδιους εκπροσώπους, η ρύθμιση που προτείνεται με το δεύτερο νομοσχέδιο κρίθηκε αναγκαία, έτσι ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων, προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία της αστυνομίας λόγω ύπαρξης κενών θέσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων και, διαμορφώνοντας ανάλογα αυτά σε ενιαίο κείμενο νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων