Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Περδίκης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Οκτωβρίου 2008. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ) και των ιδιωτικών πανεπιστημίων “Frederick University”, “European University - Cyprus” και “Πανεπιστήμιο Λευκωσίας”.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διορισμού αντιπροέδρου στο Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να είναι ευκολότερη η σύγκληση του συμβουλίου σε συνεδρία, γεγονός που θα καταστήσει πιο αποτελεσματική και ταχύτερη τη διεκπεραίωση του έργου του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα εξής:

1. Στη σύνθεση του ΣΕΚΑΠ, το οποίο διορίζεται, με βάση το άρθρο 32 της υφιστάμενης νομοθεσίας, από το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και το οποίο είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση- πιστοποίηση κλάδων σπουδών ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν προβλέπεται η ύπαρξη αντιπροέδρου. Συναφώς αναφέρεται ότι η σύνθεση του ΣΕΚΑΠ καθορίζεται με βάση το άρθρο 33 της πιο πάνω νομοθεσίας.

2. Η μη ύπαρξη αντιπροέδρου στο πιο πάνω συμβούλιο προκαλεί προβλήματα στη σύγκλησή του σε συνεδρία, λόγω δυσκολιών στην εξεύρεση μεταξύ των μελών του κοινών ημερομηνιών ελεύθερων από άλλες υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κρίνει σκόπιμη την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του αρμόδιου υπουργού, να διορίζει ένα από τα μέλη του ΣΕΚΑΠ ως αντιπρόεδρο αυτού, για να είναι ευκολότερη η σύγκλησή του σε συνεδρία. Το γεγονός αυτό θα καταστήσει πιο αποτελεσματική και ταχύτερη τη διεκπεραίωση του έργου του ΣΕΚΑΠ.

Όπως ανέφερε επιπρόσθετα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η προώθηση της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο από τη Βουλή κρίνεται αναγκαία για τους πιο πάνω λόγους και θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό λόγω ασθένειας του νυν προέδρου του ΣΕΚΑΠ.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

21η Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων