Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2008» και «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Οκτωβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να διορθωθεί η αναφορά που γίνεται σ’ αυτόν αναφορικά με την εξουσία για συμβιβασμό των προβλεπόμενων ποινικών αδικημάτων και να διευκρινιστεί ότι η εξουσία αυτή πηγάζει από την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, που αντικατέστησε την τελωνειακή νομοθεσία στην οποία γίνεται αναφορά.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι επίσης η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να εισαχθεί στη σχετική νομοθεσία η ερμηνεία του όρου “αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης”, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία σχετικά με το πρώτο νομοσχέδιο, με βάση τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ο Έφορος ΦΠΑ δύναται να συμβιβάζει οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα προβλέπονται στη νομοθεσία αυτή και η εξουσία αυτή βασίζεται στην τελωνειακή νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται κατ’ αναλογία για σκοπούς της νομοθεσίας του ΦΠΑ. Συναφώς, προς διόρθωση της αναφοράς που γίνεται μέχρι σήμερα σε διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας που έχουν καταργηθεί και έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η σχετική διόρθωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία σχετικά με το δεύτερο νομοσχέδιο, με βάση το άρθρο 412 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008 τις διατάξεις που απαιτούνται για συμμόρφωση με το άρθρο 2, παράγραφος 3 της εν λόγω Οδηγίας, όπου καθορίζεται η ερμηνεία του όρου “προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης”. Για σκοπούς της κοινοτικής Οδηγίας, ως “προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης” νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα, η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, εκτός από το αέριο που παραδίδεται μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου και την ηλεκτρική ενέργεια.

Συναφώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστολή της, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2008, έχει καλέσει την Κυπριακή Δημοκρατία να ανακοινώνει τα νομοθετικά μέτρα προς εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Οι διατάξεις όμως της νομοθεσίας για το ΦΠΑ, οι οποίες περιέχουν ειδικές ρυθμίσεις για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν περιέχουν ερμηνεία του όρου αυτού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοσχεδίων και, διαμορφώνοντας ανάλογα αυτά σε ενιαίο κείμενο νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2008».

 

 

 

14 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων