Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος (Αρ. 1) του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Οκτωβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), καθώς και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΚΟΑΓ πρόσθετων δαπανών συνολικού ύψους €429.827 για τη δημιουργία δεκαεπτά (17) νέων θέσεων για κάλυψη των αναγκών του οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο ΚΟΑΓ, έχοντας υπόψη το αναπτυξιακό του πρόγραμμα για την περίοδο 2008-2010 και το γεγονός ότι από το 2004 δεν έχουν εγκριθεί πρόσθετες οργανικές θέσεις, ετοίμασε τον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για δημιουργία νέων θέσεων, όπως φαίνονται πιο κάτω:

1. Δύο πρόσθετες θέσεις Πολιτικού Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12).

2. Δύο πρόσθετες θέσεις Αρχιτέκτονα (Κλ. Α9-Α11-Α12).

3. Μία νέα θέση Τοπογράφου Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12).

4. Μία νέα θέση Μηχανολόγου Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12).

5. Μία νέα θέση Διοικητικού Λειτουργού (Κλ. Α8-Α10-Α11).

6. Μία νέα θέση Τεχνικού Επιθεωρητή [Κλ. Α10(i)].

7. Μια νέα θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού [Κλ. Α10(i)].

8. Πέντε πρόσθετες θέσεις Τεχνικού [Κλ. Α2-Α5-Α7(iii)].

9. Τρεις πρόσθετες θέσεις Γραφέα [Κλ. Α2-Α5-Α7(i)].

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΚΟΑΓ κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή, αλλά και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, από τη σύστασή του ο ΚΟΑΓ, προκειμένου να διατηρήσει το διοικητικό του κόστος σε χαμηλά επίπεδα, παρέμεινε ουσιαστικά υποστελεχωμένος, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία του να εκπληρώσει στο βαθμό που θα ήταν επιθυμητό το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε, αλλά και να παρέμβει δυναμικά στην αγορά γης και παροχή κοινωνικής στέγης.

Το πρόβλημα αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, έγινε οξύτερο τα τελευταία χρόνια, λόγω της τεράστιας αύξησης που παρατηρείται στις τιμές της γης και των κατασκευών, αλλά και λόγω της ανάθεσης στον ΚΟΑΓ από την κυβέρνηση, το 2001, της υλοποίησης του Στεγαστικού Σχεδίου Χαμηλά Αμειβομένων (ΣΣΧΑ).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι πιο πάνω λόγοι είχαν ως αποτέλεσμα:

1. την ανάγκη αύξησης των δραστηριοτήτων του οργανισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση και

2. τη διαφοροποίηση των αναγκών του, λόγω της αύξησης των αιτήσεων, της ανάγκης για αξιολόγησή τους, της ανάγκης αύξησης της προσφοράς και της ανάγκης διαχείρισης και παρακολούθησης του σχεδίου μετά την παράδοση των κατοικιών στους δικαιούχους αγοραστές (είσπραξη δανείων, συνεργασία με Γραφείο Ευημερίας για κοινούς “πελάτες”, επιστροφές εισπράξεων στο κράτος κ.ά.).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τόσο οι απαιτήσεις για εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας όσο και οι πρόσθετες απαιτήσεις της εναρμονιστικής νομοθεσίας αυξάνουν τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για ολοκλήρωση των μελετών (ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, αντισεισμικοί κανονισμοί, μελέτες ενεργειακής απόδοσης κ.λπ.) και απαιτούν αυξημένη παρουσία υπαλλήλων του οργανισμού στα εργοτάξια για επίβλεψη των εργασιών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής υπέβαλαν το ερώτημα κατά πόσο εξετάστηκε το ενδεχόμενο η αγορά υπηρεσιών να είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτική από τη δημιουργία επιπρόσθετων μόνιμων θέσεων.

Επ’ αυτού οι εκπρόσωποι του ΚΟΑΓ ανέφεραν ότι οι μόνιμες θέσεις του οργανισμού παραμένουν αναλλοίωτες τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα, ο οργανισμός καλύπτει μέρος των μόνιμων αναγκών του με έκτακτο προσωπικό ή/και με σύμβαση μίσθωσης υπηρεσιών (δέκα μέχρι δώδεκα άτομα με πλήρη ετήσια απασχόληση) σε ένα σύνολο απασχολουμένων τριάντα επτά ατόμων κατά μέσο όρο. Οι μορφές αυτές απασχόλησης δημιουργούν διάφορα προβλήματα στη διοίκηση και απαιτούν την ανάλωση πολύτιμου χρόνου.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, είναι πεποίθηση του συμβουλίου του οργανισμού ότι οι ανάγκες για τις οποίες απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων είναι μόνιμες και η έγκριση και πλήρωσή τους θα δώσει τη δυνατότητα αύξησης της προσφοράς του ΚΟΑΓ, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση από δικαιούχους αγοραστές και κύρια και σημαντικότερα να ανταποκριθεί στο ρόλο που του έταξε το κράτος ως του κατεξοχήν φορέα παροχής κοινωνικής στέγης.

Επιπρόσθετα, ανέφεραν ότι το βασικό στοιχείο που επιτρέπει στον οργανισμό να συγκρατεί το κόστος κατασκευής είναι το γεγονός ότι ετοιμάζει τις μελέτες και επιβλέπει τα έργα με προσωπικό που εργοδοτεί άμεσα, ενώ η παροχή υπηρεσιών μελέτης-επίβλεψης από ιδιώτες αρχιτέκτονες και μηχανικούς θα αυξήσει το κόστος κατασκευής κατά 20% μέχρι 25% (αμοιβές συμβούλων).

Στη συνέχεια μέλη της επιτροπής ζήτησαν να ενημερωθούν αναφορικά με τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών για τη δημιουργία νέων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παραμένουμε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ για συντήρηση του κρατικού μισθολογίου αλλά και την υφιστάμενη παγκόσμια οικονομική ύφεση, η οποία πιθανόν να απαιτεί αναθεώρηση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί προηγουμένως.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν στην επιτροπή ότι τα εν λόγω υπουργεία συμφωνούν με την ανάγκη δημιουργίας των προτεινόμενων νέων θέσεων, καθώς αυτές καλύπτουν το ελάχιστο των απαιτήσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν επίσης από τους εκπροσώπους του ΚΟΑΓ όπως κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις εγκριμένες, εκκρεμούσες και υπό αξιολόγηση αιτήσεις που βρίσκονται ενώπιον του οργανισμού. Τα εν λόγω στοιχεία υποβλήθηκαν στην επιτροπή με σχετική επιστολή ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2008.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

14 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων