Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

 

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιαννάκης Θωμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον πρόεδρό της εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της κ. Ανδρέα Αγγελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, ώστε το ύψος του τόκου που επιδικάζεται δυνάμει του άρθρου 58Α αυτού σε δικαστική διαδικασία για την είσπραξη αποζημιώσεων για σωματική βλάβη ή θάνατο ως συνέπεια αστικού αδικήματος, να καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 58Α, στις πιο πάνω περιπτώσεις αποζημιώσεων το δικαστήριο, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33 του περί Δικαστηρίων Νόμου, επιδικάζει τόκο ύψους 8% ετησίως. Το ίδιο ποσοστό τόκου, δηλαδή 8%, καθορίζεται και στο ισχύον άρθρο 33 του περί Δικαστηρίων Νόμου για σκοπούς επιδίκασης τόκου σε δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες επιδικάζεται χρηματικό ποσό.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η ανάγκη για την προτεινόμενη τροποποίηση επισημάνθηκε στα πλαίσια της εξέτασης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών άλλης πρότασης νόμου με την οποία προτείνεται η μείωση του ύψους του προβλεπόμενου στο άρθρο 33 του περί Δικαστηρίων Νόμου επιτοκίου. Ενόψει της προώθησης της πιο πάνω τροποποίησης του περί Δικαστηρίων Νόμου στην ολομέλεια του σώματος κρίθηκε αναγκαία η προώθηση παράλληλα ανάλογης τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους εισηγητές της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, για να αποφευχθεί στο μέλλον η ανάγκη παράλληλης τροποποίησης των δύο νομοθεσιών κάθε φορά που διαφοροποιείται το ύψος του τόκου στον περί Δικαστηρίων Νόμο, κρίθηκε σκόπιμο όπως στην υπό αναφορά πρόταση νόμου καθοριστεί ρητά ότι το ύψος του τόκου για τους σκοπούς του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου θα καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, χωρίς να καθορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό τόκου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε συναφώς στην επιτροπή ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 58Α του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, σύμφωνα με την οποία, καθόσον αφορά τον καθορισμό του ύψους του τόκου, θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του άρθρου 33 του περί Δικαστηρίων Νόμου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προέβη σε συγκεκριμένες εισηγήσεις νομοτεχνικής φύσης για τη σαφέστερη διατύπωση της προτεινόμενης ρύθμισης. Περαιτέρω, συμφώνησε με την εκφρασθείσα άποψη ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στον περί Δικαστηρίων Νόμο και στον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ την ίδια ημερομηνία λόγω της συνάρτησης των διατάξεών τους.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμφώνησε με τις πιο πάνω εισηγήσεις τις οποίες υιοθέτησε τελικά και η επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται κατά πλειοψηφία την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, λόγω των θέσεών τους που διατύπωσαν σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Δικαστηρίου Νόμου, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν πάνω στην πρόταση νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

 

29 Σεπτεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων