Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) μος του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16, 23 και 30 Σεπτεμβρίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Εφόρου Εσωτερικών Προσόδων, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις πιο πάνω συνεδρίες, κοινοποίησε όμως γραπτώς τις θέσεις του με σχετικό υπόμνημα.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση του περί Εταιρειών Νόμου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για τροποποίηση της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επιφέρει το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

1. Εισαγωγή δύο νέων άρθρων, των άρθρων 47Δ και 47Ε, τα οποία προβλέπουν για τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται σε μια δημόσια εταιρεία να παραχωρεί τις μετοχές της έναντι εισφοράς σε είδος χωρίς να απαιτείται η εισφορά αυτή να τύχει προηγούμενης οικονομικής αποτίμησης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Με τα άρθρα 47Δ και 47Ε μεταφέρονται στον περί Εταιρειών Νόμο οι διατάξεις των άρθρων 10α και 10β της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται με την Οδηγία 2006/68/ΕΚ.

2. Τροποποίηση του άρθρου 57Α, το οποίο ρυθμίζει την απόκτηση ιδίων μετοχών από εταιρεία, έτσι ώστε το εν λόγω άρθρο να ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 19, παράγραφος 1, της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται με την Οδηγία 2006/68/ΕΚ.

3. Τροποποίηση του άρθρου 65, το οποίο ρυθμίζει το δικαίωμα των πιστωτών να φέρουν ένσταση στην αίτηση εταιρείας για έκδοση διατάγματος επικύρωσης της απόφασής της για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε ευθυγράμμιση με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1, της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται με την Οδηγία 2006/68/ΕΚ, τροποποιείται η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 65, έτσι ώστε στο εξής να προβλέπεται ότι δικαίωμα να φέρει ένσταση έχει πιστωτής της εταιρείας ο οποίος μπορεί να αποδείξει όχι μόνο ότι δικαιούται σε οποιοδήποτε χρέος ή αξίωση εναντίον της εταιρείας, αλλά και ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα η προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να θέτει σε κίνδυνο την εξόφληση του χρέους ή την ικανοποίηση της αξίωσής του από την εταιρεία, καθώς και ότι ο εν λόγω πιστωτής δεν έχει λάβει επαρκείς εγγυήσεις από την εταιρεία.

Περαιτέρω, στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο ή ευχέρεια για μεταβατική ρύθμιση.

2. Με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιούνται διατάξεις αναφορικά με την ανάγκη έκθεσης από εμπειρογνώμονες για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος σχετικά με την αγορά μετοχικού κεφαλαίου και την αγορά των ιδίων μετοχών της από την εταιρεία.

3. Δεν αναμένονται δυσκολίες στην υλοποίηση της προτεινόμενης νομοθεσίας. Αντιθέτως, η υιοθέτηση της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται να επιφέρει απλούστευση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στους συγκεκριμένους τομείς.

4. Η προτεινόμενη νομοθεσία αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν τη νομική μορφή της δημόσιας εταιρείας. Επηρεάζονται οι δημόσιες εταιρείες και όσοι ασχολούνται με τη σύσταση τέτοιων εταιρειών, καθώς και οι ελεγκτές των εταιρειών αυτών. Δεν προκύπτει οποιοδήποτε κόστος για τις επιχειρήσεις ούτε για τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε για οποιαδήποτε άλλη ομάδα συμφερόντων.

5. Δεν κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε επαφές ή συναντήσεις.

6. Δεν αναμένεται σημαντικό άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος για εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του εν λόγω εναρμονιστικού νομοσχεδίου. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε σχετικό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή αναφέρει ότι το δικαίωμα εξαγοράς πρέπει να έχουν τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές εταιρείες και γι’ αυτό γίνεται εισήγηση στο λεκτικό του νομοσχεδίου να προστεθεί και η φράση “ιδιωτική εταιρεία”, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια. Επίσης, στο εν λόγω υπόμνημα τονίζεται η ανάγκη να γίνει πλήρης αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του περί Εταιρειών Νόμου στο σύνολό του.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη χρονική προθεσμία εναρμόνισης με την κοινοτική Οδηγία 2006/68/ΕΚ, τα κράτη μέλη όφειλαν να συμμορφωθούν μέχρι τις 15 Απριλίου 2008, ενώ το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 26 Ιουνίου 2008.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου γι’ αυτό και, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

30 Σεπτεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων