Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου, ώστε τα αδικήματα που διαπράχθηκαν σε ξένη χώρα, για τα οποία εφαρμόζεται ο ποινικός κώδικας ή οποιοσδήποτε άλλος νόμος της Δημοκρατίας, να εκδικάζονται από το αρμόδιο δικαστήριο της επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τις εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το ισχύον άρθρο 6 του ποινικού κώδικα προβλέπει ότι αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αδικημάτων που διαπράχθηκαν σε ξένη χώρα, για τα οποία εφαρμόζεται ο ποινικός κώδικας ή άλλος νόμος της Δημοκρατίας, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 5 περί εξωεδαφικής δικαιοδοσίας, είναι το δικαστήριο που καθορίζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η εν λόγω ρύθμιση κατέστη αναγκαία υπό το φως των προνοιών του άρθρου 159 του συντάγματος, καθόσον αφορά τον καθορισμό από το Ανώτατο Δικαστήριο της σύνθεσης του εκδικάζοντος δικαστηρίου ανάλογα με την κοινότητα στην οποία ανήκε ο κατηγορούμενος και το βλαβέν πρόσωπο. Οι εν λόγω συνταγματικές διατάξεις κατέστησαν ανενεργείς και με βάση τον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμο, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, αφού κάθε δικαστής επαρχιακού δικαστηρίου μπορεί να εκδικάσει οποιαδήποτε υπόθεση εμπίπτει στη δικαιοδοσία του, ανεξάρτητα από την κοινότητα των διαδίκων. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση που αποσκοπεί σε μια πιο ορθολογιστική ρύθμιση του όλου θέματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008».

 

 

30 Σεπτεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων