Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας [Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής για τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006], Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 259 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, είναι ο καθορισμός μέτρων για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, ο οποίος έχει άμεση ισχύ στην εθνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς, με απώτερο στόχο την αποφυγή διακρίσεων σε βάρος των ατόμων αυτών, τα οποία δε θα πρέπει να αισθάνονται μειονεκτικά έναντι των άλλων ταξιδιωτών.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό του αρμόδιου φορέα για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

2. Τη διαδικασία εξέτασης καταγγελιών από τους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, αν κρίνουν ότι οι αερομεταφορείς ή οι φορείς διαχείρισης του αερολιμένα δεν έχουν ικανοποιήσει τα δικαιώματά τους που προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

3. Διοικητικές κυρώσεις, σε περίπτωση που διαπραχθεί παράβαση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι τελευταίοι τέθηκαν για συζήτηση ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι συναίνεσαν στην προώθησή τους, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των προνοιών τους.

Με βάση τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγήθηκε όπως προστεθεί πρόνοια στους υπό αναφορά κανονισμούς, ώστε μετά την εξέταση της καταγγελίας από τον αρμόδιο φορέα, σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης παράβασης, να ενημερώνεται, εντός εξήντα ημερών από της κατάθεσης της έγγραφης καταγγελίας, εκτός από τον καταγγελλόμενο και ο επιβάτης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

10 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων