Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε αυθημερόν τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες.

Σκοπός των εν λόγω κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι η διαμόρφωση νέου Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ανάγκη η οποία προέκυψε μετά από γνωμοδότηση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, το Σεπτέμβριο του 2006, σύμφωνα με την οποία η επιδότηση από την ΑΗΚ δαπανών για ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων υποστατικών που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς αποτελεί κρατική ενίσχυση μη επιτρεπτή από το κοινοτικό κεκτημένο, γιατί ενισχύει την ανταγωνιστική θέση των δικαιούχων επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω τροποποιητικούς κανονισμούς, τονίζονται τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2008, ενέκρινε το Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ, που είναι βασισμένο στο Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το οποίο αφορά επιδοτήσεις δαπανών για ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων της ΑΗΚ, με σκοπό την ενίσχυση του τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ενέκρινε τους περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2008 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ για ενημέρωση και τους πιο πάνω κανονισμούς για έγκριση.

2. Τόσο το πιο πάνω σχέδιο όσο και οι κανονισμοί διαμορφώθηκαν μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της ΑΗΚ και εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων.

3. Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενέκρινε το Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ ως συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

4. Υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου είναι η ΑΗΚ, στον προϋπολογισμό της οποίας υπάρχει σχετικό κονδύλι ύψους £2 εκατομ. Αρμόδια αρχή για την έκδοση βεβαιώσεων στους δικαιούχους είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

5. Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, οι οποίοι τίθενται προς έγκριση, θα συνεχιστεί η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά πρόσωπα για επιδότηση δαπανών ηλεκτροδότησης για σκοπούς ιδιοκατοίκησης/μόνιμης εγκατάστασης και ηλεκτροδότησης εξωκκλησιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

6. Στους εν λόγω κανονισμούς η οικονομική ενίσχυση/επιδότηση για εγκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι ανάλογη με το ύψος της κεφαλαιουχικής συνεισφοράς που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτείτο για την ηλεκτροδότηση των υποστατικών αυτών.

7. Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσό επιδότησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα €50.000 ανά δικαιούχο.

8. Η επιχορήγηση από το διαθέσιμο κονδύλι της ΑΗΚ στα πλαίσια εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής της, βάσει του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, θα κατανέμεται κατά ποσοστό ως ακολούθως:

α. Ποσοστό 20% για κατοίκους αγροτικών περιοχών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που καθορίζονται στους εν λόγω κανονισμούς και για εξωκκλήσια.

β. Ποσοστό 80% για επενδύσεις, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμο ποσό από την κατηγορία α στο χρόνο αναφοράς, θα διατίθεται για την κατηγορία β.

Όπως είναι γνωστό, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων είχαν κατατεθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2007 οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007. Οι εν λόγω κανονισμοί συζητήθηκαν σε αριθμό συνεδριάσεων της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τις 24 Μαρτίου μέχρι και την 20ή Μαΐου 2008.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών του 2007, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Κατά την εξέταση των κανονισμών του 2007 κατατέθηκαν στην επιτροπή διάφορα υπομνήματα με σχόλια και παρατηρήσεις από τις αγροτικές οργανώσεις, στα οποία περιέχονται εισηγήσεις για βελτιώσεις στους κανονισμούς αυτούς.

Σημειώνεται ότι μετά την αρχική κατάθεση των κανονισμών, το Δεκέμβριο του 2007, η εκτελεστική εξουσία κατά καιρούς απέσυρε, επανακατέθεσε και απέσυρε τελικά τους εν λόγω κανονισμούς με επιστολή της ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2008.

Εν τω μεταξύ, δεδομένων των διαφοροποιήσεων που προέκυψαν στους αρχικούς κανονισμούς του 2007 και με στόχο την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος της επιδότησης από την ΑΗΚ δαπανών για ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων υποστατικών που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς, ετοιμάστηκαν οι παρόντες κανονισμοί, στους οποίους ενσωματώθηκαν και πρόνοιες/εισηγήσεις αρμόδιων φορέων.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των υπό εξέταση κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

10 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων