Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Διαδικασίας Εκδίκασης Πειθαρχικών Υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Tάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 7 Ιουλίου 2008. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 83 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η θεσμοθέτηση νέας πιο συγκεκριμένης και αναλυτικής διαδικασίας για την εκδίκαση πειθαρχικών αδικημάτων που διαπράττονται από δημόσιους υπαλλήλους και εκδικάζονται από την ΕΔΥ.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά ειδικούς κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Διαφορετική διαδικασία εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωμάτων, ανάλογα με το αν ο υπό κατηγορία δημόσιος υπάλληλος παραδέχεται ή όχι την εναντίον του κατηγορία.

2. Στην περίπτωση που ο δημόσιος υπάλληλος παραδέχεται την εναντίον του κατηγορία, τότε η ΕΔΥ ζητά από νομικό λειτουργό, που διορίζει για το σκοπό αυτό ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, να χειριστεί την υπόθεση και να συλλέξει όλο το σχετικό υλικό και, αφού ακούσει τον υπάλληλο, να του επιβάλει ποινή ή να τον απαλλάξει.

3. Στην περίπτωση που ο δημόσιος υπάλληλος δεν παραδέχεται την εναντίον του κατηγορία, η ΕΔΥ διορίζει ένα από τα μέλη της ως εισηγητή, για να προετοιμάσει την ακρόαση της πειθαρχικής υπόθεσης.

4. Ο νομικός λειτουργός καταθέτει τη μαρτυρία ενώπιον του εισηγητή, για σκοπούς απόδειξης της κατηγορίας.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαγωγής της μαρτυρίας από τις δύο πλευρές, ο εισηγητής προχωρεί στη σύνταξη της έκθεσης, την οποία υποβάλλει στην ΕΔΥ, χωρίς όμως σ’ αυτή να διατυπώνει προσωπικές θέσεις, απόψεις ή συμπεράσματα.

6. Η ΕΔΥ, μετά την υποβολή σ’ αυτή της έκθεσης του εισηγητή, ορίζει ημερομηνία για ακρόαση της υπόθεσης, ενημερώνει σχετικά με ειδοποίηση το νομικό λειτουργό και το δημόσιο υπάλληλο και τους αποστέλλει την έκθεση, η οποία θεωρείται ως κοινά αποδεκτή, αν δεν υποβληθεί ένσταση επί του περιεχομένου της εντός δέκα ημερών από τη λήψη της.

7. Η ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον της ΕΔΥ περιορίζεται σε αγορεύσεις τόσο του νομικού λειτουργού όσο και του δημόσιου υπαλλήλου, έχοντας ως βάση την έκθεση του εισηγητή.

8. Με τη συμπλήρωση της ακρόασης η ΕΔΥ εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία είτε καταδικάζει είτε απαλλάσσει τον υπό κατηγορία υπάλληλο.

9. Οι πειθαρχικές υποθέσεις, των οποίων άρχισε ήδη η ακρόαση ενώπιον της ΕΔΥ, θα συνεχίσουν και θα ολοκληρωθούν με βάση τις πρόνοιες του νόμου για τη δημόσια υπηρεσία που ισχύουν σήμερα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, αυτοί προωθούνται έπειτα από εισήγηση της ΕΔΥ και έχουν συμφωνηθεί και με την ΠΑΣΥΔΥ, με στόχο τόσο την υποβοήθηση της εκδίκασης πειθαρχικών υποθέσεων όσο και τη θεσμοθέτηση μιας νέας αναλυτικότερης πειθαρχικής διαδικασίας.

Όπως είναι γνωστό, ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990 [Νόμος αρ.1(Ι) του 1990], όπως αυτός τροποποιήθηκε έκτοτε, περιλαμβάνει ειδικό Μέρος με τίτλο “Πειθαρχικός Κώδικας”, στο οποίο ρυθμίζονται με λεπτομέρεια τα πειθαρχικά παραπτώματα και ο τρόπος χειρισμού τους. Ειδικότερα, το άρθρο 83 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου προνοεί για τη διαδικασία ενώπιον της ΕΔΥ και στο εδάφιο (5) αυτού προβλέπεται ότι η ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον της ΕΔΥ διεξάγεται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο και ότι μέχρι την έκδοση κανονισμών για το σκοπό αυτό η σχετική διαδικασία ρυθμίζεται από το Μέρος ΙΙΙ του Δεύτερου Πίνακα του νόμου αυτού, που ρυθμίζει τη διαδικασία ακρόασης της υπόθεσης. Να σημειώσουμε ότι από το 1990, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τη δημόσια υπηρεσία, δεν έχουν εκδοθεί τέτοιοι κανονισμοί, γι’ αυτό και γίνεται εισήγηση για υιοθέτηση των υπό αναφορά κανονισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, την επιτροπή προβλημάτισαν διάφορες πρόνοιές τους, με στόχο τόσο τη βελτίωση και θωράκιση της όλης διαδικασίας όσο και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπό κατηγορία δημόσιων υπαλλήλων με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα.

Οι προβληματισμοί της επιτροπής συζητήθηκαν σε έκταση με όλους τους αρμόδιους φορείς και ως αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών το κείμενό τους διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδει καλύτερα η όλη διαδικασία προς όφελος τόσο της δημόσιας υπηρεσίας και της χρηστής διοίκησης όσο και των δημόσιων υπαλλήλων.

Στο νέο διαμορφωμένο κείμενο προβλέπονται, ανάμεσα σ’ άλλα, και τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται στον υπό κατηγορία δημόσιο υπάλληλο η δυνατότητα να εγείρει οποιαδήποτε θέματα σε σχέση με το κατηγορητήριο ενώπιον της ΕΔΥ.

2. Παρέχεται το δικαίωμα στον υπό κατηγορία δημόσιο υπάλληλο να ζητήσει από τον εισηγητή την κλήτευση οποιουδήποτε προσώπου.

3. Η περίοδος υποβολής ένστασης εναντίον του περιεχομένου της έκθεσης του εισηγητή αυξάνεται στις είκοσι μία ημέρες από τη λήψη της αντί στις δέκα ημέρες, που προνοούν οι υπό αναφορά κανονισμοί.

4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί ένταση, συνεχίζει η ακρόαση της υπόθεσης, ενώ, αν υποβληθεί, η ΕΔΥ, αφού ακούσει το δημόσιο υπάλληλο και το νομικό λειτουργό, εξετάζει την ένσταση και καθορίζει τη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης.

5. Η διαδικασία ενώπιον του εισηγητή είναι διοικητικής φύσεως, ενώ η ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον της ΕΔΥ διεξάγεται, όσο είναι δυνατό, κατά τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται ποινική υπόθεση που εκδικάζεται συνοπτικά.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να υποβάλουν τις τελικές τους θέσεις κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων