Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν, όσον αφορά τους πρώτους, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6ης Δεκεμβρίου 2007 και 2ας Ιουλίου 2008 και, όσον αφορά τους δεύτερους και τους τρίτους, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 19ης Ιουνίου 2008 και 2ας Ιουλίου 2008.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και επηρεαζόμενοι υπάλληλοι.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, αφορούν σχέδια υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Επιθεωρητή Πτυχίων και Αδειών στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να ενδυναμωθεί η Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Επιθεωρητή Αερολιμένα, Επιθεωρητή Αερολιμένα Α΄, Επιθεωρητή Αερολιμένα και Βοηθού Αερολιμένα στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε αυτά να βελτιωθούν, να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν, με στόχο το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας να μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες υποχρεώσεις του που απορρέουν τόσο από την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο όσο και από το νέο ρυθμιστικό/εποπτικό του ρόλο, δεδομένης της ανάθεσης της διαχείρισης των αερολιμένων σε ιδιώτη επενδυτή.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων, Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων Α΄, Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων και Βοηθού Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε αυτά να βελτιωθούν, να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν, με στόχο το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας να μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες υποχρεώσεις του που απορρέουν τόσο από την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο όσο και από το νέο ρυθμιστικό/εποπτικό του ρόλο, δεδομένης της ανάθεσης της διαχείρισης των αερολιμένων σε ιδιώτη επενδυτή.

Τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) και με αυτά συμφωνούν το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και η ΠΑΣΥΔΥ.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, σε σχέση με τους πρώτους κανονισμούς, επηρεαζόμενοι υπάλληλοι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τις πρόνοιες του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας με τις οποίες, σύμφωνα με τους ιδίους, αποκλείονται από τη διεκδίκηση της θέσης Επιθεωρητή Πτυχίων και Αδειών υπάλληλοι που υπηρετούν στο τμήμα και οι οποίοι είτε εκτελούν τα καθήκοντα της υπό αναφορά θέσης είτε κατέχουν προσόντα με τα οποία θα μπορούσαν να τη διεκδικήσουν.

Για τον πιο πάνω λόγο, η ΠΑΣΥΔΥ εισηγήθηκε τη διαμόρφωση του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας, ώστε αυτό να καλύπτει και την πιο πάνω κατηγορία υπαλλήλων.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού διαφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση της ΠΑΣΥΔΥ, αναφέροντας ότι το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνο με νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, το όλο ζήτημα απασχόλησε υπουργική επιτροπή και τη ΜΕΠ, οι οποίες συμφώνησαν με το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας, με γνώμονα την ανάγκη αναβάθμισης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την ορθολογιστική κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή επισημαίνει ότι η αναβάθμιση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να μην εμποδίζεται η ανέλιξη των υπηρετούντων στο τμήμα υπαλλήλων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

8 Ιουλίου 2008

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέση Επιθεωρητή Πτυχίων και Αδειών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.

2. Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέσεις Ανώτερου Επιθεωρητή Αερολιμένα, Επιθεωρητή Αερολιμένα Α΄, Επιθεωρητή Αερολιμένα και Βοηθού Αερολιμένα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.

                   3. Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων, Λειτουργού                    Αεροπορικών Κινήσεων Α΄, Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων και Βοηθού Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων                    (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων