Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Απαιτούμενα Προσόντα Διορισμού ή Προαγωγής, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκάστης Θέσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες׃

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6 Δεκεμβρίου 2007 και 2 Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ακολούθου, ώστε να εκσυγχρονιστεί, με την αναδιατύπωση των προβλεπόμενων σ’ αυτό απαιτούμενων προσόντων και του πρόσθετου προσόντος της πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας γίνεται αποδεκτό πανεπιστημιακό δίπλωμα οποιασδήποτε σπουδής και παράλληλα το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας αναβαθμίζεται από “καλή” σε “πολύ καλή” και καθορίζεται ότι η πολύ καλή γνώση μίας άλλης διεθνώς διαδεδομένης ξένης γλώσσας θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών, η επιτροπή εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις της σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα και ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό της πολύ καλής γνώσης μόνο της αγγλικής γλώσσας ως απαιτούμενου προσόντος και τον καθορισμό της πολύ καλής γνώσης μίας άλλης διεθνώς διαδεδομένης ξένης γλώσσας ως πλεονεκτήματος.

Η επιτροπή θεωρεί ότι θα έπρεπε να αποτελεί απαιτούμενο προσόν η πολύ καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών, όπως είναι οι γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για σκοπούς αναβάθμισης του διπλωματικού σώματος.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν στην επιτροπή ότι στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκε ως απαιτούμενο προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ως πλεονέκτημα η πολύ καλή γνώση μιας άλλης ξένης γλώσσας για πρακτικούς λόγους, ώστε να υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων