Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Πτωχεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2008.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 27Α της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την πτώχευση, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου, καθόσον αφορά ασάφειες και κενά που διαπιστώθηκαν σε σχέση με την προβλεπόμενη σ’ αυτό διαδικασία αυτοδίκαιης αποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά την πάροδο της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου προέκυψε στα πλαίσια ενημέρωσης της επιτροπής από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του νέου άρθρου 27Α, το οποίο έχει εισαχθεί στη βασική νομοθεσία κατά την πρόσφατη τροποποίησή της το Μάρτιο 2008. Η επιτροπή έτυχε της πιο πάνω ενημέρωσης σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2008, στην οποία παρευρέθηκαν, εκτός από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, λειτουργοί του γραφείου του και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Η επιτροπή, ως αποτέλεσμα της συζήτησης που προηγήθηκε γύρω από τις διαπιστώσεις και τις σχετικές εισηγήσεις του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και με τη σύμφωνη άποψη του τελευταίου, έκρινε σκόπιμη την κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου με την οποία επαναδιατυπώνονται ορισμένες διατάξεις του άρθρου 27Α, κατά τρόπο που να διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η δημοσίευση ειδοποίησης αποκατάστασης από τον πτωχεύσαντα θα αποτελεί προϋπόθεση για τη σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο αποκατάστασή του.

2. Η πιο πάνω δημοσίευση θα γίνεται μετά την πάροδο της προβλεπόμενης περιόδου των τεσσάρων ή δεκαπέντε ετών από την ημερομηνία της έκδοσης του διατάγματος πτώχευσης και όχι σαράντα πέντε ημέρες πριν από την πάροδο της εν λόγω περιόδου.

3. Η ειδοποίηση αποκατάστασης θα πρέπει να δημοσιεύεται ταυτόχρονα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά τον τύπο που θα αποφασίσει εκ των προτέρων ο Επίσημος Παραλήπτης.

4. Αντίγραφο της δημοσίευσης ειδοποίησης αποκατάστασης πρέπει να κοινοποιείται στον Επίσημο Παραλήπτη.

5. Ο Επίσημος Παραλήπτης θα δύναται να υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση για μη αποκατάσταση του πτωχεύσαντος ή αίτηση αναστολής της αποκατάστασης, ανάλογα με την περίπτωση, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σ’ αυτόν της δημοσίευσης της ειδοποίησης αποκατάστασης.

6. Ο Επίσημος Παραλήπτης, όταν παρέλθει η πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε ημερών και εφόσον δεν υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση στο δικαστήριο ή, σε περίπτωση που υποβάλει τέτοια αίτηση, όταν εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου που επιτρέπει την αποκατάσταση του πτωχεύσαντος, ανάλογα με την περίπτωση, θα εκδίδει βεβαίωση αποκατάστασης του πτωχεύσαντος.

7. Σε περίπτωση που ο πτωχεύσας δεν ασκήσει το δικαίωμά του να δημοσιεύσει ειδοποίηση αποκατάστασης, το δικαίωμα αυτό δυνατό να ασκηθεί από οποιοδήποτε πιστωτή του, υπό τις προϋποθέσεις και κατά τον ίδιο τρόπο που ασκείται από τον πτωχεύσαντα, και θα έχει τα ίδια αποτελέσματα ως εάν η δημοσίευση γίνεται από τον ίδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εκτιμά ότι οι πιο πάνω διευκρινίσεις που διαλαμβάνονται στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου θα διευκολύνουν την ορθή από κάθε άποψη εφαρμογή της προβλεπόμενης στο άρθρο 27Α διαδικασίας αποκατάστασης του πτωχεύσαντος, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων