Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου και κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου 2008. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας και του Φορέα Προώθησης Ξένων Επενδύσεων (CIPA).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από λίρες σε ευρώ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τη διευκόλυνση των εργασιών και τη μείωση του όγκου εργασίας που φαίνεται να έχει συσσωρευτεί στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, λόγω του μεγάλου αριθμού εγγράφων που κατατέθηκαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ως αποτέλεσμα της υποχρέωσης που προκύπτει από τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας για την εισαγωγή του ευρώ αναφορικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Οι εν λόγω διατάξεις προνοούν όπως οι προαναφερθείσες εταιρείες καταθέσουν στο πιο πάνω τμήμα ψήφισμα με το οποίο να τροποποιούν το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό τους σύμφωνα με τη μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους από λίρες σε ευρώ.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά σχεδίου νόμου, όλοι οι αρμόδιοι φορείς αναγνώρισαν την έκταση του προβλήματος και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης. Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, τονίζοντας το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει το τμήμα του, ανέφερε ότι εκκρεμούν ενώπιόν του 20 000 τέτοια ψηφίσματα προς διεκπεραίωση, ανάμεσα σε 350 000 άλλα έγγραφα που αφορούν άλλους σκοπούς.

Στη βάση της όλης μελέτης και συζήτησης του θέματος, τέθηκαν υπό εξέταση διάφορες προτάσεις για την τελική επίλυση του ζητήματος, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά την αποτελεσματικότητα κατά την πρακτική εφαρμογή τους.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω διεργασίας, η υπό συζήτηση πρόταση νόμου, για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των προνοιών της, διαμορφώθηκε, ώστε να προνοούνται σ’ αυτήν τα ακόλουθα:

1. Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές ή δημόσιες, των οποίων η ονομαστική αξία της μετοχής τους κατά τη μετατροπή και στρογγυλοποίησή της τυχόν μηδενίζεται και οι οποίες δεν έχουν καταχωρίσει στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ψήφισμα γενικής συνέλευσης των μετόχων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008 εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

2. Για τις ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες δεν εμπίπτουν στην πιο πάνω ρύθμιση και οι οποίες δεν έχουν καταχωρίσει σχετικό ψήφισμα γενικής συνέλευσης μετόχων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μέχρι την έναρξη της ισχύος του υπό εξέταση σχεδίου νόμου εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Η μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής γίνεται με την αυτόματη τροποποίηση των σχετικών όρων του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων αφορούν την εταιρεία και είναι καταχωρισμένα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη χωρίς ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου. Σε περίπτωση που εταιρεία ενίσταται, δικαιούται να ακολουθήσει την κανονική διαδικασία, υποβάλλοντας ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων εντός χρονικού ορίου ενός μηνός από την ημερομηνία που η υπό ψήφιση νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή, αν δεν υπάρχουν αποθεματικά, με καταβολή μετρητών ή με καταχώριση ζημιάς προς μεταφορά στα βιβλία της εταιρείας.

β. Σε περίπτωση μετατροπής του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, από την οποία προκύπτει μείωση του κεφαλαίου, δεν απαιτείται ψήφισμα για την εν λόγω μείωση ούτε έγκριση με διάταγμα δικαστηρίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 64 του περί Εταιρειών Νόμου.

γ. Σε περίπτωση μετατροπής του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, από την οποία προκύπτει μείωση του κεφαλαίου ένεκα της οποίας αποφασίζεται οποτεδήποτε από τη γενική συνέλευση των μετόχων να κατανεμηθεί σε αυτούς αντίστοιχο μέρισμα, δεν καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος στο μέρισμα αυτό, κατά παρέκκλιση των προνοιών του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου.

3. Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη προχωρεί στην καταχώριση ψηφισμάτων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις οριζόμενες στη βασική νομοθεσία διατάξεις, μόνο όταν προκύψει ανάγκη για έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός αν η εταιρεία καταχωρίσει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της υπό ψήφιση πρότασης νόμου νέο ψήφισμα γενικής συνέλευσης το οποίο θα επιβεβαιώνει το ήδη υποβληθέν ψήφισμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της προτάσεως νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων