Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Σωκράτης Χάσικος
Άριστος Αριστοτέλους Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιαννάκης Γαβριήλ Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, έτσι ώστε να επιλυθούν ορισμένα λειτουργικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των διατάξεών του που ρυθμίζουν την υποχρέωση εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας από τους στρατευσίμους οι οποίοι για λόγους υγείας δεν κρίνονται ως κατάλληλοι για στράτευση, αλλά κρίνονται ως ικανοί για εκτέλεση εναλλακτικής υπηρεσίας. Σκοπείται επίσης η τροποποίηση του υπό αναφορά νόμου, έτσι ώστε η εφεδρική υπηρεσία των δημόσιων υπαλλήλων και των ωρομίσθιων υπαλλήλων του Υπουργείου Άμυνας που είναι τοποθετημένοι στην Εθνική Φρουρά να δύναται να παραταθεί μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους, εφόσον αυτό τους ζητηθεί και οι εν λόγω υπάλληλοι το αποδεκτούν.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου αφορούν τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται η εφεδρική υπηρεσία των δημόσιων υπαλλήλων και ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Άμυνας που είναι τοποθετημένοι στην Εθνική Φρουρά, εφόσον τέτοια παράταση τους ζητηθεί και γίνει αποδεκτή από τους ιδίους, μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους, έπειτα από σχετική πρόταση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς και απόφαση του Υπουργού Άμυνας.

2. Συστήνεται Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, που θα αποτελείται από τρεις κυβερνητικούς ιατρούς, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την εξέταση των στρατευσίμων που έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι για στράτευση, προκειμένου να αποφανθεί κατά πόσο είναι ικανοί για εκπλήρωση εναλλακτικής θητείας, καθώς και για την εξέταση των στρατευσίμων που εκπληρώνουν εναλλακτική θητεία.

3. Προβλέπεται ότι η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου θα γίνεται μετά από αίτημά του από το Ιατροσυμβούλιο ή το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την τελευταία κρίση της σωματικής του ικανότητας.

4. Περιορίζεται η χρονική διάρκεια της αναβολής κατάταξης ή υπηρεσίας που δύναται να χορηγηθεί στους στρατευσίμους για λόγους υγείας σε έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσής της για την ίδια ή άλλη βλάβη ή πάθηση για ακόμα έξι μήνες μόνο.

5. Επαναδιατυπώνονται ορισμένες διατάξεις του βασικού νόμου για σκοπούς σαφήνειας του περιεχομένου τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον Υπουργό Άμυνας, η κατάθεση του προτεινόμενου νόμου στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία, λόγω διάφορων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας οι οποίες ρυθμίζουν την ισχύουσα διαδικασία εξέτασης/επανεξέτασης των στρατευσίμων που κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής ή της εναλλακτικής τους θητείας επικαλούνται προβλήματα υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό, τα υπό αναφορά προβλήματα των οποίων η νομοθετική ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία αφορούν τα ακόλουθα:

1. Το Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στη βασική νομοθεσία, το οποίο αποτελείται από δύο κυβερνητικούς ιατρούς και έναν ιδιώτη ιατρό και το οποίο είναι αρμόδιο να εξετάζει στρατευσίμους που εκτελούν στρατιωτική ή εναλλακτική υπηρεσία και, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι για στρατιωτική θητεία, να εξετάζει κατά πόσο είναι ικανοί για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας, λόγω της σύνθεσής του και του μεγάλου αριθμού των στρατευσίμων που παραπέμπονται σε αυτό, αδυνατεί να ανταποκριθεί έγκαιρα στην εξέτασή τους.

2. Η αναβολή κατάταξης ή υπηρεσίας διάρκειας ενός ή δύο ετών που χορηγείται με βάση διατάξεις της βασικής νομοθεσίας σε στρατευσίμους για λόγους υγείας χρησιμοποιείται από αυτούς για φοίτησή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα οι πλείστοι από αυτούς να μην επανακατατάσσονται στην Εθνική Φρουρά και να υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών.

Πέραν των πιο πάνω, σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό, κρίθηκε σκόπιμο όπως τροποποιηθεί η βασική νομοθεσία, έτσι ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ωρομίσθιοι κυβερνητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας που είναι τοποθετημένοι σε μονάδες της Εθνικής Φρουράς να μην αποδεσμεύονται από την εφεδρεία μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, αλλά να συνεχίζουν να υπηρετούν ως έφεδροι, εφόσον αυτό τους ζητηθεί και οι ίδιοι το αποδεκτούν, μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους. Η εν λόγω ρύθμιση, πρόσθεσε ο ίδιος υπουργός, κρίθηκε σκόπιμη, λόγω του ότι η εμπειρία και η γνώση που απέκτησαν οι εν λόγω υπάλληλοι από την πολύχρονη εκπαίδευση και εργασία τους συμβάλλουν στη διατήρηση της μαχητικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς σε υψηλό επίπεδο.

Σύμφωνα με περαιτέρω στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Η υγειονομική εξέταση, επανεξέταση, κρίση και ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων δε γίνεται μόνο από το Συμβούλιο Κατατάξεως και την Επιτροπή Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητας, αλλά και από Ιατροσυμβούλιο το οποίο συστήνεται από τον Υπουργό Άμυνας και αποτελείται από δύο κυβερνητικούς ιατρούς και έναν ιατρό αξιωματικό ή ιατρό που απασχολείται στην Εθνική Φρουρά.

2. Η σύσταση, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, Ειδικού Ιατροσυμβουλίου, που αποτελείται από τρεις κυβερνητικούς ιατρούς και το οποίο έχει ως αρμοδιότητα να αποφαίνεται κατά πόσο οι στρατεύσιμοι που έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι για στράτευση είναι ικανοί για εκπλήρωση εναλλακτικής θητείας ή, σε περίπτωση που αυτοί εκπληρώνουν ήδη εναλλακτική θητεία ή εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία, κατά πόσο δεν είναι ικανοί για τέτοια υπηρεσία ή δικαιολογείται η χορήγηση σε αυτούς αναβολής.

3. Οι στρατεύσιμοι που έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι για στράτευση λόγω βαριάς και μη ιάσιμης σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή πάθησης δεν παραπέμπονται στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, αν η βλάβη ή η πάθησή τους περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα ο οποίος καταρτίζεται εκάστοτε για το σκοπό αυτό από το εν λόγω Ιατροσυμβούλιο και ο οποίος αποστέλλεται στον Υπουργό Άμυνας.

4. Η αναβολή κατάταξης ή υπηρεσίας που χορηγείται σε στρατευσίμους για λόγους υγείας είναι χρονικής διάρκειας μόνο έξι μηνών και μπορεί να ανανεωθεί για ακόμα έξι μήνες. Σε περίπτωση χορήγησης δεύτερης εξάμηνης αναβολής, οι στρατεύσιμοι κρίνονται οριστικά και είτε εντάσσονται σε κατηγορία σωματικής ικανότητας είτε κρίνονται ως ακατάλληλοι για στράτευση.

5. Η επανεξέταση στρατευσίμων από το Ιατροσυμβούλιο ή από το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο γίνεται έπειτα από αίτημά τους, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την τελευταία κρίση της σωματικής τους ικανότητας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις που ζήτησε σε σχέση με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου κατά το στάδιο της συζήτησής του, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρά το γεγονός ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, δήλωσαν ότι οι προτεινόμενες με αυτό ρυθμίσεις αποτελούν συνέχεια των εμβαλλωματικών λύσεων που εκάστοτε προτείνονται από την εκτελεστική εξουσία, οι οποίες ούτε και αυτή τη φορά θα επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα που παρατηρούνται στο θέμα αυτό. Θέση της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, τόνισαν οι ίδιοι βουλευτές, είναι ότι κατά μεγάλο μέρος το όλο θέμα θα επιλυθεί μόνο με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας στους δεκατέσσερις μήνες, γιατί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο πιο σοβαρός λόγος που ωθεί τους νέους στην άρνηση για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά είναι η πολύ μεγάλης χρονικής διάρκειας θητεία που υπηρετούν σήμερα.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι οι πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου αντιμετωπίζουν αποσπασματικά το θέμα που αφορά την εκτέλεση εναλλακτικής θητείας από στρατευσίμους χωρίς να δίνουν ουσιαστικές λύσεις και παράλληλα κρίνουν άκαιρη την κατάθεσή του στη Βουλή. Παρά την πιο πάνω θέση τους, η κοινοβουλευτική τους ομάδα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι βουλευτές, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, αλλά θεωρεί απαραίτητη τη συνολική προσέγγιση του θέματος κατά τη νέα βουλευτική σύνοδο.

9 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων