Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2008»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας συμβολικού ποσού, ύψους δέκα ευρώ (€10), για σκοπούς υλοποίησης περαιτέρω αναγκών που βασίζονται κυρίως σε αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και παραλείψεις που εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκαν στον ήδη ψηφισθέντα περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007 [Νόμος Αρ. 38(ΙΙ) του 2007].

Ειδικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007 [Νόμος αρ. 38(ΙΙ) του 2007], στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων και την κατάργηση υφισταμένων, καθώς και η σημείωση και η διαγραφή του διπλού σταυρού (++) σε συγκεκριμένες θέσεις.

Στον υπό αναφορά νόμο υπάρχει επίσης πρόνοια για την αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας αναφορικά με επτακόσιες ογδόντα έξι θέσεις (786) και για προσωπικές ρυθμίσεις που αφορούν ογδόντα (80) θέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας των επτακοσίων ογδόντα έξι (786) θέσεων προέκυψε ως αποτέλεσμα μελέτης διαχωρισμού των διαζευκτικών προσόντων σε κατηγορίες θέσεων (π.χ. οικονομικοί και τεχνικοί κλάδοι), στα σχέδια υπηρεσίας των οποίων προβλέπονται τέτοια προσόντα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα πλαίσια της συμφωνίας με την ΠΑΣΥΔΥ για αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου το 2002 αναλήφθηκε η υποχρέωση για διεξαγωγή των πιο πάνω μελετών. Ανάλογα δε με τα πορίσματα, θα έπρεπε να καθοριστούν τα βαθμολογικά επίπεδα των θέσεων και κατ’ επέκταση να αποδοθεί η αντίστοιχη μισθοδοτική κλίμακα, με βάση τα συμφωνηθέντα στο ενιαίο κρατικό μισθολόγιο. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, απώτερος στόχος είναι η πρόσληψη προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία σε τρεις αμιγείς κατηγορίες, πρώτον, αποφοίτους σχολής μέσης εκπαίδευσης, δεύτερον, αποφοίτους σχολών τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και, τρίτον, αποφοίτους πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1. Συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) για τη δημιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων, την κατάργηση θέσεων, τη μεταφορά και μετονομασία θέσεων, τη σημείωση με διπλό σταυρό (++) θέσεων, τη διαγραφή του διπλού σταυρού (++) από θέσεις, την αναπροσαρμογή της μισθοδοτικής κλίμακας θέσεων και προσωπικές ρυθμίσεις που αφορούν θέσεις.

2. Ειλημμένες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων.

3. Άλλες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά καιρούς για τη δημιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων, την κατάργηση θέσεων, τη μεταφορά και μετονομασία θέσεων, την αναπροσαρμογή της μισθοδοτικής κλίμακας θέσεων και προσωπικές ρυθμίσεις που αφορούν θέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι πιο πάνω ρυθμίσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. απόφασης 65.216) την 21η Μαρτίου 2007.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα πλαίσια των προνοιών της προαναφερθείσας απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προέκυψαν πρόσθετες ρυθμίσεις λόγω κυρίως αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και παραλείψεις που εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκαν στον ήδη ψηφισθέντα περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007 [Νόμος Αρ. 38(ΙΙ) του 2007]. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, που αφορούν κυρίως μεταφορά και μετονομασία θέσεων, αναθεώρηση κλιμάκων, καθώς και επέκταση μισθοδοτικών κλιμάκων, περιλήφθηκαν στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι εκ παραλείψεως δεν έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο οι αναγκαίες ρυθμίσεις που αφορούν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Συναφώς, κατέθεσε στην επιτροπή τροποποιημένο κείμενο σχεδίου νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εν λόγω ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως έχει διαμορφωθεί, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις που αφορούν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

 

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων