Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω θέμα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 7 Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Χρυσοχόων και Αργυροχόων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής, ο υπό αναφορά σύνδεσμος όμως, με επιστολή του που απέστειλε μεταγενέστερα, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του αναφορικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, των τροποποιήσεων της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, οι οποίες υιοθετήθηκαν την 9η Ιανουαρίου 2001, κατά την 50ή συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της σύμβασης που έγινε στη Γενεύη της Ελβετίας, και οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, αλλά και στα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το 1972 υπογράφηκε η Διεθνής Σύμβαση για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ελεύθερη διακίνηση των αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα. Η σύμβαση αυτή παρείχε ένα αποδεκτό σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης με τη χρησιμοποίηση κοινών σφραγίδων ποιότητας, το οποίο βοηθούσε στην ελεύθερη διακίνηση των αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα μεταξύ των κρατών μελών που προσυπέγραψαν τη σύμβαση.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 56.884, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2002, ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας προσχώρησης της Κύπρου στη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, εξουσιοδοτώντας τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να υποβάλει επιστολή πρόθεσης στη Γραμματεία της σύμβασης.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 63.256, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2006, ενέκρινε νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Κυρωτικός) Νόμος του 2006», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε νόμο [Νόμος Αρ. 21(ΙΙΙ)/2006].

4. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέθεσε στις 17 Οκτωβρίου 2006 στο θεματοφύλακα της σύμβασης, που είναι η Σουηδία, την πράξη προσχώρησης (instrument of accession) της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα η Κύπρος να καταστεί στις 17 Ιανουαρίου 2007 το δέκατο έβδομο μέλος της πιο πάνω σύμβασης. Σήμερα τα μέλη της σύμβασης ανέρχονται σε δεκαοκτώ, αφού μετά την Κύπρο προσχώρησε και η Σλοβακία. Τα υπόλοιπα μέλη της σύμβασης είναι: Αυστρία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Λεττονία, Λιθουανία, Ισραήλ και Πολωνία.

5. Η Μόνιμη Επιτροπή της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα υιοθέτησε, σύμφωνα με το άρθρο 10(4) της σύμβασης, στις 9 Ιανουαρίου 2001, κατά την 50ή συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της σύμβασης στη Γενεύη της Ελβετίας, πρόταση για τροποποίηση των άρθρων της σύμβασης.

6. Οι τροποποιήσεις των άρθρων της σύμβασης τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 11(5) της σύμβασης, μετά την κατάθεση της επικύρωσης από όλα τα κράτη μέλη της. Συνεπώς, προκύπτει υποχρέωση της Κύπρου λόγω της προσχώρησής της στη σύμβαση όπως επικυρώσει τις πιο πάνω τροποποιήσεις.

7. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις των άρθρων της σύμβασης αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α. Την ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων στη Μόνιμη Επιτροπή της σύμβασης.

β. Την ελευθερία για τήρηση εθνικής νομοθεσίας με διαφορετικούς πρότυπους βαθμούς.

γ. Την εισαγωγή του παλλαδίου ως πολύτιμου μετάλλου.

δ. Τη διασφάλιση της τεχνικής επάρκειας των εργαστηρίων κάθε κράτους μέλους.

8. Για να διαβιβαστεί η θετική απάντηση της Κύπρου στο θεματοφύλακα της σύμβασης, θα πρέπει το περιεχόμενο των τροποποιήσεων της σύμβασης να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να επικυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 67.129 στις 23 Απριλίου 2008.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων της εν λόγω σύμβασης.

 

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων