Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των διατάξεών του με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η πλήρης συμμόρφωση της Κύπρου με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σε ατομική προσφυγή κατά της Κύπρου, η οποία συνεπάγεται υιοθέτηση μέτρων για αποτροπή μελλοντικών παρόμοιων παραβιάσεων και αποκατάσταση της αιτήτριας που πέτυχε στην πιο πάνω ατομική προσφυγή.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η τροποποίηση των διατάξεων του υπό αναφορά νόμου, σύμφωνα με τις οποίες παραγράφεται το δικαίωμα του τέκνου να ζητήσει δικαστική αναγνώριση πατρότητας τρία χρόνια μετά την ενηλικίωσή του ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του πιο πάνω νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα ουσιώδη γεγονότα για την ταυτότητα του υποτιθέμενου πατέρα δυνατό να περιήλθαν σε γνώση του μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας. Οι εν λόγω διατάξεις, λόγω της απόλυτης φύσης τους, χωρίς οποιεσδήποτε εξαιρέσεις, ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, αντίκεινται στο δικαίωμα ιδιωτικής ζωής του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ σε ατομική προσφυγή κατά της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Υπό καθορισμένες προϋποθέσεις και στην περίπτωση που τα γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτότητα του υποτιθέμενου πατέρα περιέρχονται για πρώτη φορά σε γνώση του τέκνου μετά την εκπνοή της τριετούς περιόδου από την ενηλικίωσή του, η εν λόγω τριετής παραγραφή του δικαιώματος σε δικαστική αναγνώριση αρχίζει από την ημερομηνία που τα γεγονότα περιήλθαν σε γνώση του τέκνου.

2. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με εκκρεμούσες διαδικασίες δικαστικής αναγνώρισης.

3. Τη δυνατότητα εκ νέου υποβολής αίτησης για δικαστική αναγνώριση στις περιπτώσεις που είχε απορριφθεί ή αποσυρθεί λόγω εκπνοής της παραγραφής, όπως ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το ΕΔΑΔ σε ατομική προσφυγή που στρεφόταν κατά της Κύπρου (Φοινικαρίδου v Κύπρου) εξέδωσε απόφαση στις 20 Δεκεμβρίου 2007, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να συμμορφωθεί προβαίνοντας στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Η απόφαση αυτή κατέστη τελεσίδικη στις 20 Μαρτίου 2008 και συνεπώς θα αρχίσει σύντομα η επιτήρηση της συμμόρφωσης της Δημοκρατίας με την απόφαση από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ειδικότερα, στην απόφασή του το ΕΔΑΔ έκρινε ότι ο απόλυτος χαρακτήρας των διατάξεων του υπό αναφορά νόμου, σε σχέση με την παραγραφή του δικαιώματος του τέκνου να ζητήσει δικαστική αναγνώριση πατρότητας χωρίς οποιεσδήποτε εξαιρέσεις, ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, αντίκειται στο δικαίωμα ιδιωτικής ζωής του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφωνούν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, κατά πλειοψηφία, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

7 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων