Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιουνίου και 7 Ιουλίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να μην επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών στις μεταβιβάσεις ακινήτων που γίνονται μεταξύ συζύγων μετά την έκδοση διαζυγίου και οι οποίες αφορούν την υλοποίηση της μεταξύ τους διευθέτησης για ρύθμιση των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως γίνεται και στην περίπτωση μεταβιβάσεων μεταξύ συζύγων συνεστώτος του γάμου.

Όπως είναι γνωστό, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είχε υποβληθεί για ψήφιση στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος στις 8 Μαΐου 2008, με σχετική έκθεση της επιτροπής, αλλά στο εν λόγω στάδιο κρίθηκε σκόπιμο η συζήτηση του όλου θέματος να αναβληθεί, ώστε να διευκρινιστούν περαιτέρω ορισμένα σημεία αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Επανεξετάζοντας το όλο θέμα, η επιτροπή έθεσε ενώπιον των αρμοδίων νέα διατύπωση την οποία έκρινε σκόπιμη για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων και επίτευξης των σκοπών της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Όπως είναι γνωστό, υπήρξαν παρατηρήσεις από το μέλος της επιτροπής κ. Μαρίνο Σιζόπουλο σύμφωνα με τις οποίες κατά τη διευθέτηση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ συζύγων είναι δυνατό, σε περίπτωση διάστασης των συζύγων και πριν από την έκδοση διαζυγίου, εφόσον υπάρχει ισχυρισμός ότι η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί με τη συμβολή του ετέρου των συζύγων, να έχει εγερθεί αγωγή σε αρμόδιο δικαστήριο για την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη συμβολή του αιτούντος συζύγου η οποία να έχει ως κατάληξη απόφαση ή διάταγμα δικαστηρίου για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο βουλευτή, η διατύπωση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου θα πρέπει να διαφοροποιηθεί, ώστε να καταστεί πιο ακριβής, αφού η πιο πάνω διαδικασία, με βάση τον περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμο [Ν. 232/1991], όπως αυτός έχει στο μεταξύ τροποποιηθεί, είναι ανεξάρτητη από τα πλαίσια έκδοσης διαζυγίου, όπως αναφέρεται σχετικά στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Σημειώνεται επίσης ότι από μελέτη του θέματος διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κεφαλαιουχικών κερδών, δεν επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών στην περίπτωση δωρεάς ιδιοκτησίας που γίνεται μεταξύ συζύγων. Συνεπώς, η διευθέτηση περιουσιακών σχέσεων συνεστώτος του γάμου, έστω κι αν επίκειται η έκδοση διαζυγίου και ειδικότερα η μεταβίβαση από τον ένα σύζυγο στον άλλο σύζυγο διά δωρεάς, απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου θέματος, στην παρουσία των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με την προτεινόμενη στο εν λόγω στάδιο νέα διατύπωση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αναφέροντας ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να καλυφθεί με οποιοδήποτε τρόπο από το νομοσχέδιο η περίπτωση συγκεκαλυμμένης πράξης αγοραπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ προσώπων που διετέλεσαν σύζυγοι με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. Όπως ανέφεραν, σε τέτοια περίπτωση η αξία του ακινήτου μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλή λόγω μεταβολής της αξίας του σε σχέση με την εκτιμηθείσα αρχικά αξία του και μέχρι το χρονικό σημείο της μεταβίβασης της εν λόγω ιδιοκτησίας του ετέρου των συζύγων, με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια εσόδων.

Η επιτροπή, υπό το φως της πιο πάνω επισήμανσης, προχώρησε και πάλι σε νέα διατύπωση, αφού η προτεινόμενη στο στάδιο αυτό διατύπωση δεν υιοθετήθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους. Σύμφωνα με την προτεινόμενη νέα διατύπωση, θα χωρεί απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας μεταξύ προσώπων που διετέλεσαν σύζυγοι και που ο γάμος τους έχει λυθεί με την έκδοση απόφασης διαζυγίου από αρμόδιο δικαστήριο ή σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας μεταξύ των ίδιων προσώπων για σκοπούς ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων, βάσει του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου, εφόσον προβλέπεται σχετικά σε διάταγμα ή σε απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου με την οποία επιλύονται ή διευθετούνται οι οποιεσδήποτε μεταξύ τους περιουσιακές διαφορές.

Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη από την επιτροπή νέα διατύπωση δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο η υφιστάμενη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρόνοια για σκοπούς υπολογισμού της αξίας της ιδιοκτησίας και της φορολόγησής της.

Τέλος, η επιτροπή προτείνει την εισαγωγή στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο μεταβατικής πρόνοιας, η οποία δεν υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο, ώστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να ισχύουν αναφορικά με οποιαδήποτε εκκρεμούσα διαδικασία ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, βάσει της οικείας νομοθεσίας, ή αναφορικά με οποιαδήποτε εκκρεμούσα αγωγή διαζυγίου ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής πλευράς.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων