Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συμφωνιών Εταιρειών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου, του ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του ποινικού κώδικα με την αντικατάσταση του άρθρου 305Α αυτού, που ρυθμίζει την έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρισμα, ώστε να αποτελεί ποινικό αδίκημα και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής που παρουσιάζεται με ηλεκτρονικά μέσα, πέραν της ακάλυπτης επιταγής που παρουσιάζεται σε φυσική μορφή, πράξη που ήδη θεωρείται ποινικό αδίκημα.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται:

1. υποχρεώνεται το πιστωτικό ίδρυμα επί του οποίου εκδόθηκε η επιταγή χωρίς αντίκρισμα να παρέχει πληροφορίες ηλεκτρονικά αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη πληρωτέα η επιταγή.

2. το πρωτότυπο της ακάλυπτης επιταγής σφραγίζεται και στο πίσω μέρος της αναγράφονται ο λόγοι για τους οποίους η επιταγή θεωρείται χωρίς αντίκρισμα,

                    3. η επιταγή αυτή γίνεται αποδεκτή ως μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου και

4. ο όρος “τράπεζα” αντικαθίσταται από τον ευρύτερο όρο “πιστωτικό ίδρυμα”, τόσο για να περιλάβει και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα όσο και για να συνάδει με τις αντίστοιχες πρόνοιες του περί Συναλλαγματικών Νόμου (Κεφ. 262), όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2003.

Με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι. Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ δήλωσαν επίσης ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένουν μείωση του κόστους εξαργύρωσης των επιταγών αυτών.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών, υιοθετώντας τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, τόνισαν ότι με την υιοθέτησή του αναμένονται:

1. η γρήγορη εκκαθάριση των επιταγών προς όφελος των καταναλωτών, των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία του συστήματος εκκαθάρισης των επιταγών, και

2. η γρήγορη εξαργύρωση των επιταγών και ιδιαίτερα των ακάλυπτων, με αποτέλεσμα την απλούστευση της διαδικασίας διακανονισμού των επιταγών αυτών.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η σχετική διαδικασία εφαρμόζεται ήδη σε πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμη και σε χώρες της Αφρικής, ενώ με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα αρχίσει να υιοθετείται αρχικά από έξι τράπεζες και στη συνέχεια και από τις υπόλοιπες, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, με την επιφύλαξη της τελικής θέσης τους επί της συγκεκριμένης ρύθμισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, συμφωνούν ως θέμα αρχής με τον επιδιωκόμενο με αυτό σκοπό, που είναι η απλούστευση και επιτάχυνση της όλης διαδικασίας εκκαθάρισης των ακάλυπτων επιταγών, καθώς και η μείωση του σχετικού κόστους προς όφελος τόσο του καταναλωτή όσο και των εμπορευομένων, και εκφράζουν την πρόθεση να παρακολουθούν το όλο θέμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην ολομέλεια με την παρούσα έκθεσή της για τελική τοποθέτηση όλων των πλευρών κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων