Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός ειδικότερα των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού στο Υπουργείο Υγείας (Διοίκηση) - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, ώστε να ανανεωθεί η ισχύς της σημείωσης 1 για ακόμη τρία χρόνια, για να είναι δυνατή η πλήρωση της υπό αναφορά θέσης και όταν δεν υπάρχουν λειτουργοί που να έχουν δεκαπενταετή υπηρεσία στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, όπως συμβαίνει σήμερα, για σκοπούς ομαλής και απρόσκοπτης διοίκησης του νοσηλευτικού προσωπικού στα κρατικά νοσηλευτήρια.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊσταμένης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας, Βοηθού Προϊσταμένης Επισκεπτριών Υγείας και Πρώτης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας (Διοίκηση) - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, ώστε να αναβαθμιστεί ο εποπτικός και συντονιστικός τους ρόλος σε θέματα διοίκησης προσωπικού, εξασφάλισης και συντήρησης εξοπλισμού και γενικότερα αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η ανάγκη για τροποποίηση των υπό αναφορά σχεδίων υπηρεσίας προέκυψε λόγω της δημιουργίας της νέας θέσης Βοηθού Προϊσταμένης Επισκεπτριών Υγείας με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2007 και γίνεται για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Αρχαιολογικού Λειτουργού Α´, Αρχαιολογικού Λειτουργού και Συντηρητή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ώστε αυτά να εκσυγχρονιστούν, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες έπειτα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Εφόρου Κρατικού Αρχείου και Λειτουργού Κρατικού Αρχείου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κρατικό Αρχείο), ώστε το πρώτο να διατυπωθεί στη δημοτική γλώσσα και να εκσυγχρονιστούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες, για να κατοπτρίζουν τα σημερινά δεδομένα, και για το δεύτερο να καθοριστεί η απαίτηση για γνώση της αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο της πολύ καλής γνώσης αντί της καλής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η απαίτηση για γνώση της ξένης γλώσσας στο επίπεδο της πολύ καλής γνώσης στα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα αποτελεί γενική πολιτική, λαμβανομένων υπόψη της ένταξης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της υποχρέωσης για συμμετοχή λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας στις διάφορες συναντήσεις. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας συμπεριλαμβάνει διαζευκτικά την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, οι οποίες αποτελούν τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η δημιουργία σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού, Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως (Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας) και Τεχνικού Μηχανικού (Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας για τις πιο πάνω νέες θέσεις αφορούν τη μετονομασία υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Τεχνικού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007 [Ν. 38(ΙΙ)/2007]. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας καθορίζουν με σαφήνεια τα καθήκοντα και τις ευθύνες των θέσεων αυτών, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, μεταξύ των οποίων έχει προστεθεί και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Όπως περαιτέρω αναφέρεται, αυτό κατέστη αναγκαίο, γιατί μέσα στα νέα καθήκοντα των πιο πάνω θέσεων περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής είναι ουσιώδης για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων των θέσεων. Επιπρόσθετα, οι τεχνικοί που έχουν προσληφθεί με τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας θα μπορούν να ανελιχθούν έχοντας ως απαιτούμενο προσόν μόνο την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Διεκπεραίωσης στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, η οποία δημιουργήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007 [Ν. 38(ΙΙ)/2007].

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, στο εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία. Περιλήφθηκε δηλαδή, ως απαιτούμενο βασικό προσόν, η τριετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση του Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης 1ης Τάξεως.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των έβδομων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, ώστε να περιληφθεί στα απαιτούμενα προσόντα η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια στη δημόσια υπηρεσία γενική πολιτική, η γνώση ξένης γλώσσας ως απαιτούμενο προσόν στα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα καθορίζεται στο επίπεδο “πολύ καλή γνώση”. Περαιτέρω, δεδομένης της ένταξης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της υποχρέωσης για συμμετοχή των λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας στις διάφορες ευρωπαϊκές επιτροπές, η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας δεν περιορίζεται στην αγγλική μόνο, αλλά διευρύνεται με τη συμπερίληψη διαζευκτικά της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας, οι οποίες με την αγγλική αποτελούν τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περαιτέρω, με τους προτεινόμενους κανονισμούς τροποποιείται και η παράγραφος (1) των απαιτούμενων προσόντων, ώστε να απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα σε θέματα που σχετίζονται με το έργο που επιτελεί η Επίτροπος Διοικήσεως, για να μπορούν τα άτομα που θα προσληφθούν να ανταποκρίνονται στις αξιώσεις του θεσμού. Ως εκ τούτου, αφαιρέθηκαν οι κλάδοι σπουδών στην ψυχολογία, στις κλασικές επιστήμες, στη φιλοσοφία και στις δημόσιες σχέσεις, καθώς και το προσόν του μέλους αναγνωρισμένου σώματος επαγγελματιών λογιστών και παράλληλα προστέθηκαν οι κλάδοι της κοινωνιολογίας και των ευρωπαϊκών σπουδών.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των όγδοων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων, Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων Α´, Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στη σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι λειτουργοί του τμήματος όλων των βαθμίδων, στο σημερινό τρόπο οργάνωσης της εργασίας του τμήματος, το οποίο λειτουργεί πλέον σε παγκύπρια βάση, καθώς και στην ανάγκη πρόσληψης προσωπικού σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για τέτοια σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των ένατων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί, για να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

1η Ιουλίου 2008

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος - Θέση Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
2. Οι περί Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέσεις Προϊσταμένης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας, Βοηθού Προϊσταμένης Επισκεπτριών Υγείας και Πρώτης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
3. Οι περί Τμήματος Αρχαιοτήτων - Θέσεις Αρχαιολογικού Λειτουργού Α´, Αρχαιολογικού Λειτουργού και Συντηρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
4. Οι περί Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κρατικό Αρχείο) - Θέσεις Εφόρου Κρατικού Αρχείου και Λειτουργού Κρατικού Αρχείου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
5. Οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού, Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως (Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας) και Τεχνικού Μηχανικού (Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
6. Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Διεκπεραίωσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
7. Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως - Θέση Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
8. Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων, Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων Α´, Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων