Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, διαβίβασε όμως γραπτώς τις απόψεις της.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι να παρέχεται περιθώριο τριών μηνών από τη λήξη του σχολικού έτους για την υποβολή των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων των επιμελητών προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση των άλλων δημόσιων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων υποβάλλονται στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαρτίου κάθε χρόνου και αναφέρονται στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ενώ ειδικά για τους απασχολουμένους σε σχολεία μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης οι ετήσιες εκθέσεις υποβάλλονται όχι αργότερα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και αναφέρονται στο προηγούμενο σχολικό έτος.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, η πιο πάνω προθεσμία για τους απασχολουμένους σε σχολεία μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης δημιουργεί προβλήματα στην ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων των επιμελητών. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι το σχολικό έτος λήγει την 31η Αυγούστου, δεν παρέχεται καθόλου περιθώριο ετοιμασίας των υπηρεσιακών εκθέσεων, σε αντίθεση με το τρίμηνο περιθώριο που προβλέπεται στην περίπτωση όλων των άλλων δημόσιων υπαλλήλων. Περαιτέρω, ενώ οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος πρέπει να περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση των επιμελητών, στην πράξη αυτό είναι αδύνατο, αφενός, γιατί είναι κατά την περίοδο αυτή που θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους και, αφετέρου, γιατί οι εν λόγω μήνες είναι μήνες διακοπών τόσο για τους επιμελητές όσο και για τους διευθυντές των σχολείων.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ σε γραπτό τους υπόμνημα προς την επιτροπή αναφέρουν ότι συμφωνούν με την προτεινόμενη τροποποίηση και με τους πρακτικούς λόγους και την τεκμηρίωση που περιέχονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, τους οποίους θεωρούν δικαιολογημένους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

30 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων