Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή Θανάτωσή τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008» και «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε από κοινού τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τέσσερεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 15 Μαΐου και 26 Ιουνίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Συντονιστικής Επιτροπής Οργανώσεων και Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων, του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, του Κυπριακού Συνδέσμου Εκτροφέων Βοοειδών, των εταιρειών μεταφοράς ζώων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1/2005 του Συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1255/97.

Ειδικότερα, σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των προνοιών των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) βασικών κανονισμών, που αφορούν τις γενικές απαιτήσεις για τη διακίνηση και το σταβλισμό των ζώων στα σφαγεία και συγκεκριμένα τη χρήση των συσκευών που προκαλούν ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά την καθοδήγηση των ζώων από το στάβλο κράτησής τους στο χώρο σφαγής τους από το προσωπικό των σφαγείων.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι η κατάργηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Μεταφορά των Ζώων) Κανονισμών του 2002, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν το 2004. Συγκεκριμένα, στους υπό κατάργηση κανονισμούς είχαν μεταφερθεί οι πρόνοιες της Οδηγίας 91/628/ΕΟΚ, η οποία καταργείται με τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1/2005, στον οποίο ενσωματώνονται οι πρόνοιές της. Συνεπώς, για σκοπούς συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις πρόνοιες του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2005 κρίνεται αναγκαία η κατάργηση των υπό αναφορά κανονισμών που υιοθετούν την υπό αναφορά Οδηγία.

Σημειώνεται ότι οι δύο υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με σχετικό νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008», σκοπός του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, η θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων των κοινοτικών κανονισμών και κοινοτικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται στους Κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΚ) αρ. 1/2005 και αρ. 1255/97.

Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων και των οργανώσεων των κτηνοτρόφων εισηγήθηκαν την αύξηση των προβλεπόμενων σ’ αυτό κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης των προνοιών της κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε αυτές να καταστούν αποτρεπτικές. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας την πιο πάνω εισήγηση που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων και των οργανώσεων των κτηνοτρόφων, κάλεσε τους εκπροσώπους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όπως, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων, μελετήσουν εκ νέου το ύψος των προτεινόμενων κυρώσεων. Οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ενεργώντας στη βάση της πιο πάνω απόφασης της επιτροπής, διαμόρφωσαν και υπέβαλαν στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο καθορίστηκαν κυρώσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προέβλεπε αρχικά το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω και αξιολογώντας το πιο πάνω αναθεωρημένο κείμενο, οι αρμόδιοι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έκριναν ότι η προταθείσα περαιτέρω αύξηση στις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως διαμορφώθηκε τελικά από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, είναι πολύ μεγάλη και διαφοροποιεί ουσιαστικά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου από το αρχικό του κείμενο. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν ότι θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου το διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, γι’ αυτό και ζητήθηκε η απόσυρσή του από τη Βουλή.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο επιδιώκεται η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων των κοινοτικών αποφάσεων και των κοινοτικών κανονισμών με τη θέσπιση αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης των προνοιών τους. Ως εκ τούτου, με την απόσυρσή του από την εκτελεστική εξουσία δεν επηρεάζεται η προώθηση για έγκριση από τη Βουλή των προτεινόμενων κανονισμών.

Στο στάδιο της μελέτης των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών οι εκπρόσωποι της εταιρείας μεταφοράς ζώων CyproTrans, αναφερόμενοι στη σχετική πρόνοια του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2005, σύμφωνα με την οποία τα ζώα μετά από θαλάσσιο ταξίδι που υπερβαίνει τις είκοσι εννέα (29) ώρες θα πρέπει να εκφορτώνονταιι και να αναπαύονται για περίοδο τουλάχιστο δώδεκα (12) ωρών σε σημεία ελέγχου πριν από τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό, επισήμαναν ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου καμία μεταφορά ζώων δε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των υπό αναφορά χρονικών ορίων του εν λόγω Κανονισμού. Για το λόγο αυτό οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως η Κυπριακή Δημοκρατία ζητήσει εξαίρεση από την εφαρμογή της υπό αναφορά πρόνοιας. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκαν όπως παρασχεθεί κρατική χορηγία στις εταιρείες μεταφοράς ζώων, για να μπορέσουν να εγκαταστήσουν σύστημα πλοήγησης στα οχήματα μεταφοράς ζώων που χρησιμοποιούν, γιατί το κόστος εγκατάστασης του εν λόγω συστήματος καθίσταται οικονομικά ασύμφορο και δυσβάστακτο για την τάξη αυτή των επαγγελματιών.

Σχολιάζοντας τις πιο πάνω θέσεις των εκπροσώπων της Εταιρείας Μεταφοράς Ζώων CyproTrans, οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δήλωσαν ότι, παρ’ όλο που κατά τη συζήτηση των προνοιών του εν λόγω Κοινοτικού Κανονισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέθηκε το πρώτο υπό αναφορά θέμα τόσο από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όσο και από το διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η σχετική πρόνοια δεν τροποποιήθηκε. Όπως επίσης πρόσθεσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατανοεί το πρόβλημα που προκύπτει από την εφαρμογή της εν λόγω πρόνοιας λόγω της απομακρυσμένης θέσης της Κύπρου από το κυρίως έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό και προτίθεται να θέσει εκ νέου το όλο θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσει εξαίρεση από την εν λόγω πρόνοια. Αναφερόμενοι στο θέμα της εγκατάστασης συστήματος πλοήγησης στα οχήματα μεταφοράς ζώων, δήλωσαν πως αυτό θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο των διακινήσεων των οχημάτων μεταφοράς ζώων, γι’ αυτό και δεν μπορεί να ζητηθεί εξαίρεση από την εφαρμογή του. Περαιτέρω, σε σχέση με την εισήγηση που υποβλήθηκε για παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι, σε περίπτωση που υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για το θέμα αυτό, το υπουργείο τους θα μελετήσει κατά πόσο παρέχεται τέτοια δυνατότητα μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008».

 

 

1η Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων