Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής  

 

             Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 15 Μαΐου και 26 Ιουνίου 2008.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, του Ιδιωτικού Κτηνιατρικού Εργαστηρίου EP & TA Laboratories and Veterinary Diagnostics Ltd και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

          Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 24(2)(α) του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου, είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εγγραφή, τη λειτουργία και τον έλεγχο των ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων στη Δημοκρατία. 

          Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.             Ορίζεται το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ότι θα ενεργεί ως Συμβούλιο Εγγραφής Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.

2.             Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Συμβουλίου Εγγραφής Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.

3.             Καθορίζονται η διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων στο Μητρώο Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και παραμονής τους στο εν λόγω μητρώο, καθώς και διαγραφής ή ακύρωσης της εγγραφής τους ή διόρθωσης οποιασδήποτε εγγραφής σε σχέση με αυτά στο μητρώο.

4.             Καθορίζονται τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να κατέχει πρόσωπο, για να μπορεί να διοριστεί διευθυντής ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του σε σχέση με τη διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο του εργαστηρίου.

5.             Καθορίζεται το πλαίσιο εργασιών των ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων.

6.             Καθορίζεται η διαδικασία διορισμού του εφόρου και των επιθεωρητών που θα έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων, καθώς και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες τους για το σκοπό αυτό.

7.             Καθίσταται αδίκημα η παράβαση διατάξεων των κανονισμών και καθορίζονται οι ποινές που αυτή επισύρει.

8.             Καθορίζονται τα θέματα για τα οποία το συμβούλιο δύναται να εκδίδει κώδικες πρακτικής.

9.             Καθορίζεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

          Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί συμπληρώνουν τις πρόνοιες του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου, με τις οποίες προβλέπεται η έκδοση ειδικών κανονισμών για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων, καλύπτοντας νομοθετικά κενά που παρατηρούνται στην υφιστάμενη νομοθεσία λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της κτηνιατρικής επιστήμης τα τελευταία χρόνια.  Οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, δήλωσαν πρόσθετα οι ίδιοι, έχουν συζητηθεί διεξοδικά, κατά τη νομοτεχνική τους επεξεργασία, με τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο και αντίγραφό τους διαβιβάστηκε επίσης στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τυχόν παρατηρήσεις.  Στο παρόν στάδιο, πρόσθεσαν οι ίδιοι, λειτουργεί μόνο ένα ιδιωτικό κτηνιατρικό εργαστήριο, στο οποίο θα παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής, αφού οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών θα τεθούν σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Τέλος, ανέφεραν ότι η έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών δε θα έχει οποιοδήποτε άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος για το κράτος, γιατί σήμερα υπάρχει ο μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας για τη σωστή εφαρμογή τους.

          Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι το υπουργείο του συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών.

          Ο εκπρόσωπος του Ιδιωτικού Κτηνιατρικού Εργαστηρίου EP & TA Laboratories and Veterinary Diagnostics Ltd συμφώνησε με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών και επισήμανε ότι η εφαρμογή τους θα βοηθήσει στην άσκηση της κτηνιατρικής στον τομέα των κτηνιατρικών εργαστηρίων, της εργαστηριακής διαγνωστικής και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

          Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές τους από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από τους εκπροσώπους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να διαμορφώσουν το κείμενό τους, ώστε να διασαφηνιστούν περαιτέρω ορισμένα θέματα.

          Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ενεργώντας στη βάση της πιο πάνω απόφασης της επιτροπής, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαμόρφωσαν το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών και κατέθεσαν σε μεταγενέστερο στάδιο στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, στο οποίο έχουν επέλθει, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1.             Διασαφηνίστηκε ότι, για να υπάρχει απαρτία στις συνεδρίες του Συμβουλίου Εγγραφής Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, θα πρέπει να παρευρίσκεται και ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων του εν λόγω συμβουλίου.

2.             Απαλείφθηκε η προτεινόμενη σ’ αυτούς πρόνοια σύμφωνα με την οποία αποχή μέλους του υπό αναφορά συμβουλίου θεωρείται αρνητική ψήφος.

3.             Καθορίστηκαν τα στοιχεία που απαιτείται να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, ο τύπος της αίτησης που θα υποβάλλεται για εγγραφή ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου σ’ αυτό, καθώς και ο τύπος του πιστοποιητικού εγγραφής ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου στο εν λόγω μητρώο.

4.             Καθορίστηκε το ύψος του τέλους που θα καταβάλλεται για την εγγραφή ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου στο υπό αναφορά μητρώο, αντί της προτεινόμενης πρόνοιας που περιλαμβανόταν αρχικά με την οποία προβλεπόταν ότι το τέλος αυτό θα καθορίζεται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

5.             Μετατράπηκαν οι προβλεπόμενες σ’ αυτούς χρηματικές ποινές από κυπριακές λίρες σε ευρώ.

6.             Αντικαταστάθηκε η πρόνοιά τους σύμφωνα με την οποία οι προτεινόμενοι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία οι άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων, οι οποίες εκδόθηκαν με βάση τον περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμο, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.   

 

 

 

1η Ιουλίου 2008

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων