Αρχείο

    

Έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Νομικών για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007» και «Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών:
Σοφοκλής Φυττής, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Τάσος Μητσόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου Αριστοφάνης Γεωργίου
Πανίκκος Σταυριανός Άριστος Αριστοτέλους
Ελένη Θεοχάρους Ανδρέας Αγγελίδης
Στέλλα Κυριακίδου  
Ρούλα Μαυρονικόλα

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Νομικών μελέτησαν από κοινού τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν από τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη βουλευτή κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου, σε αριθμό συνεδριάσεών τους, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 23ης Οκτωβρίου 2007 και 1ης Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Νομοθεσίας, ο πρόεδρος του Οικογενειακού Δικαστηρίου, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Σωματείου Παγκύπριου Συνδέσμου Χωρισμένων Γυναικών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων και του Παγκύπριου Συνδέσμου για τα Δικαιώματα και Αξιοπρέπεια των Διαζευγμένων Ανδρών.

Σκοπός των εν λόγω προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νόμων, ώστε, σε σχέση με τη διατροφή τέκνων και τη διατροφή συζύγων, να περιληφθούν πρόνοιες για τα ακόλουθα:

1. Καταβολή δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης διατροφής.

2. Αυτόματη αύξηση της καθορισθείσας διατροφής ύψους 8% ανά έτος.

3. Παροχή δυνατότητας στο δικαστήριο να εκδίδει διάταγμα αποκοπής απολαβών ή αυτόματης μηνιαίας ανάληψης από τραπεζικό λογαριασμό.

4. Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις να εφαρμόζονται και σε σχέση με διατάγματα που είχαν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό συζήτηση νομοθετημάτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έρεισμα για τη σύνταξη των προτάσεων νόμου αποτέλεσε η εξέταση αυτεπάγγελτου θέματος από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που ενέγραψαν ο πρόεδρός της κ. Σοφοκλής Φυττής και η βουλευτής κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου, στα πλαίσια του οποίου μελετήθηκαν τα προβλήματα των διαζευγμένων γυναικών και προέκυψε η ανάγκη βελτίωσης του ζητήματος που αφορά τις διατροφές, λόγω και της διαπίστωσης ότι πολλά διατάγματα διατροφής παραμένουν ανεκτέλεστα, είτε συνεχώς είτε κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι δύο προτάσεις νόμου συντάχθηκαν σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας και αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης στη συνέχεια από τις δύο επιτροπές μετά την κατάθεσή τους στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 28 Ιουνίου 2007 και την παραπομπή τους σε αυτές.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στις 3 Απριλίου 2007 ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε απαντητική επιστολή του προς την Επίτροπο Νομοθεσίας αναφέρει ότι το υπουργείο του τάσσεται υπέρ της νομοθετικής ρύθμισης για αποκοπή του ποσού διατροφής που επιδικάζεται από το δικαστήριο σε οικογενειακές υποθέσεις από εργοδότες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, νοουμένου ότι αυτή προσφέρεται ως παράλληλη δυνατότητα με την έκδοση φυλακιστηρίου σε περίπτωση μη καταβολής, όπως ισχύει σήμερα.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου για τα Δικαιώματα και Αξιοπρέπεια των Διαζευγμένων Ανδρών, εκφράζοντας ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών τις θέσεις και απόψεις τους σε σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πιο πάνω νομοθετημάτων, εξέφρασαν την αντίθεσή τους με αυτά, υποστηρίζοντας ότι πολλοί διαζευγμένοι δεν παίρνουν δέκατο τρίτο ή δέκατο τέταρτο μισθό, ώστε να μπορούν να προσφέρουν δέκατη τρίτη ή δέκατη τέταρτη διατροφή, ούτε και ο μισθός τους αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο λόγω της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), ώστε να μπορούν να προσφέρουν διατροφή με αύξηση ύψους 8% ανά έτος.

Επίσης, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, η δυνατότητα του δικαστηρίου, που προβλέπεται στις ρυθμίσεις των προτάσεων νόμου, να εκδίδει διατάγματα αποκοπής απολαβών από τον εργοδότη για καταβολή των διατροφών στους δικαιούχους θα αναγκάσει πολλούς εργοδότες, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, να απολύσουν ή να παύσουν να εργοδοτούν διαζευγμένους, για να αποφύγουν τα έξοδα και την ταλαιπωρία.

Επιφυλάξεις για την αυτόματη αύξηση των καθορισμένων διατροφών ύψους 8% ανά έτος εξέφρασαν τόσο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όσο και οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, υποστηρίζοντας το γεγονός ότι η τιμαριθμική αύξηση των μισθών δεν είναι σταθερή και καθορισμένη για κάθε χρόνο, ωστόσο συμφώνησαν με τις επιδιώξεις και τους σκοπούς των δύο νομοθετημάτων.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για τους σκοπούς των δύο προτάσεων νόμου, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία υπολογισμού των εισοδημάτων του υπόχρεου καταβολής της διατροφής, λαμβάνονται υπόψη όλες οι πηγές των εισοδημάτων του, όπως παραδείγματος χάριν δέκατος τρίτος μισθός και δέκατος τέταρτος μισθός κ.λπ. Αν δοθεί δέκατη τρίτη ή δέκατη τέταρτη διατροφή, τότε αυτόματα θα μειωθεί το ποσό της υφιστάμενης πλέον μηνιαίας διατροφής. Σύμφωνα με τους ιδίους, η πρόνοια των νομοθετημάτων για αυτόματη αύξηση της διατροφής θα δημιουργήσει προβλήματα, αφού θα μεταθέτει το δικαστικό διακανονισμό στον οφειλέτη της διατροφής, δημιουργώντας αντιπαράθεση και εχθρότητες.

Τέλος, οι πιο πάνω εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η ρύθμιση των προτάσεων νόμου για την αυτόματη αποκοπή δεν προσθέτει στην υφιστάμενη νομοθεσία, αφού υπάρχει ήδη η δυνατότητα, έπειτα από απόφαση του δικαστηρίου, να ζητηθεί απευθείας από τον εργοδότη αποκοπή της οφειλόμενης διατροφής.

Τόσο οι εκπρόσωποι του Σωματείου Παγκύπριου Συνδέσμου Χωρισμένων Γυναικών όσο και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι χαιρέτισαν την κατάθεση των δύο νομοθετημάτων και εξέφρασαν τη συμφωνία τους για την προώθηση και ψήφισή τους σε νόμους.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Νομικών, αφού έλαβαν υπόψη τους τις θέσεις όλων των ενδιαφερομένων, σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας επέφεραν στα κείμενα των δύο προτάσεων νόμου αλλαγές τόσο ουσίας όσο και νομοτεχνικές για την καλύτερη εφαρμογή τους και τροποποιούν, μεταξύ άλλων, την πρόνοια για αυτόματη αύξηση της καθορισθείσας διατροφής από 8% που προβλεπόταν ανά έτος σε 10% ανά διετία.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι πρόεδροι και τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Νομικών βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε νόμους.

Τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κειμένων των δύο προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

7 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων