Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε, σε περίπτωση που σε σύμβαση υποθήκης διαλαμβάνεται απαγορευτική ρήτρα για τη μεταβίβαση της κυριότητας ενυπόθηκου ακινήτου, να μπορεί να μεταβιβάζεται η κυριότητα του ακινήτου, επιβαρυμένου βέβαια με την υποθήκη, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης θα εξασφαλίσει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεση τόσο του ενυπόθηκου δανειστή όσο και όλων των εγγυητών.

Με τις προτεινόμενες πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου συμφωνούν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

30 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων