Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου (ΣΝΠΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ίδρυση ταμείου για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των αποχωρούντων λιμενεργατών και σημειωτών, το οποίο θα εξοφληθεί με βάση τα τέλη που περιλαμβάνονται στη συλλογική σύμβαση που έχουν συνάψει μεταξύ τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των λιμενεργατών και σημειωτών ΠΕΟ και ΣΕΚ, καθώς και ο ΣΝΠΚ την 31η Μαΐου 2007.

Ειδικότερα, ο προτεινόμενος νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόνοιες για τα ακόλουθα:

1. Την υποχρέωση για καταβολή ειδικού τέλους.

2. Την ίδρυση ταμείου.

3. Τους πόρους, τη φύλαξη, το διαχειριστή και τον έλεγχο του ταμείου.

4. Την αποπληρωμή δανείου.

5. Τα αδικήματα και τις ποινές.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, για το εν λόγω θέμα έχει συναφθεί πρωτοποριακή συλλογική συμφωνία, μετά από μακρές διαβουλεύσεις μεταξύ των συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ, καθώς και του ΣΝΠΚ, με την οποία επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στο λιμενεργατικό κόστος. Η μείωση του κόστους αυτού έχει απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των λιμανιών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ασφάλεια των εργατών. Επιπρόσθετα, οι πρόνοιες που συμφωνήθηκαν οδηγούν στην απλοποίηση της σημερινής πρακτικής για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και στον εκσυγχρονισμό, στα πλαίσια του εφικτού, του υφιστάμενου συστήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η μείωση του λιμενεργατικού κόστους, η οποία στοχεύει στο να καταστήσει τα λιμάνια πιο ανταγωνιστικά, επιτυγχάνεται με ελκυστικές αποζημιώσεις που προτείνονται στους υφιστάμενους λιμενεργάτες για πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση και με την πρόσληψη νέων που θα εργάζονται με χαμηλότερες απολαβές. Το κόστος της αποζημίωσης των υφιστάμενων λιμενεργατών, καθώς και της εκπαίδευσης των νέων λιμενεργατών θα το επωμιστεί ο ΣΝΠΚ και θα πληρωθεί μέσω του προαναφερθέντος ταμείου, στο οποίο θα κατατίθενται συγκεκριμένα ποσά επί των νέων λιμενεργατικών δαπανών. Για το σκοπό αυτό, ο ΣΝΠΚ θα συνάψει δάνειο ύψους €26,4 εκατομμυρίων.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Λιμένων Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και δήλωσε ότι η μείωση του λιμενεργατικού κόστους θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των λιμανιών.

Ο εκπρόσωπος του ΣΝΠΚ δήλωσε ότι η συναφθείσα συλλογική συμφωνία, η οποία θα υλοποιηθεί με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου, αποτελεί μεγάλο επίτευγμα και θα βοηθήσει τα μέγιστα τη λιμενική βιομηχανία, καθώς και γενικότερα την οικονομία, η οποία θα έχει άμεσο και έμμεσο όφελος.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ ζήτησαν την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της συλλογικής συμφωνίας, η οποία θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα των λιμανιών, την αύξηση του κύκλου εργασιών σ’ αυτά, τον εκσυγχρονισμό τους, καθώς και τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σ’ αυτά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

1η Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων