Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος του 2008» και «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας:
Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος
Ντίνος Χατζηνικόλας Στέλλα Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Κώστας Κωνσταντίνου
Νίκος Τορναρίτης Πανίκκος Σταυριανός
Ελένη Θεοχάρους Ντίνα Ακκελίδου
Κυριάκος Χατζηγιάννη Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Άγγγελος Βότσης Αθηνά Κυριακίδου
Σοφοκλής Φυττής Άγγελος Βότσης
Ρούλα Μαυρονικόλα Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιώργος Περδίκης  

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Περιβάλλοντος και Υγείας εξέτασαν τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2008, καθώς και σε ξεχωριστές συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 12, 19 και 26 Ιουνίου 2008, αντίστοιχα. Στα πλαίσια της κοινής εξέτασης των νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον και των δύο επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες και Γενικό Χημείο του Κράτους), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.

Για την υλοποίηση του πιο πάνω σκοπού προτείνεται, με το πρώτο νομοσχέδιο, η θέσπιση νέας νομοθεσίας για την επίτευξη καλής ποιότητας των νερών κολύμβησης και υψηλού βαθμού προστασίας τους και η οποία προβλέπει για τα ακόλουθα:

1. Την παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης.

2. Τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης.

3. Την παροχή πληροφοριών στο κοινό αναφορικά με την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιείται ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος, ώστε, στα πλαίσια επίσης της υιοθέτησης της πιο πάνω ευρωπαϊκής Οδηγίας, να διαγραφεί η παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 αυτού, η οποία προβλέπει την έκδοση διαταγμάτων για τον καθορισμό των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Η διαγραφή αυτή κρίθηκε σκόπιμη, έτσι ώστε η διατήρηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης να ρυθμίζεται ξεχωριστά με ειδικό νόμο και, συγκεκριμένα, με τον πρώτο υπό αναφορά προτεινόμενο νόμο.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει και τα δύο υπό αναφορά νομοσχέδια, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο της πιο πάνω Οδηγίας είναι η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η Οδηγία θεσπίζει διατάξεις για την παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, τον καταρτισμό ταυτοτήτων των νερών κολύμβησης και την παροχή πληροφοριών στο κοινό αναφορικά με τις περιοχές και την άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Η Οδηγία προβλέπει επίσης τη λήψη διαχειριστικών μέτρων για εντοπισμό των αιτιών ρύπανσης και την ανάληψη δράσης για πρόληψη της έκθεσης των λουομένων σε ρύπανση και μείωση του κινδύνου ρύπανσης των νερών κολύμβησης.

2. Η χρονική δέσμευση για μεταφορά της Οδηγίας ήταν η 24η Μαρτίου 2008, ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία.

3. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

4. Για να ανταποκριθεί η Κύπρος, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές για ενημέρωση του κοινού με κατάλληλα μέσα και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, για την ενεργό και άμεση διάδοση των πληροφοριών όσον αφορά τα αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης σε όλους τους λουομένους, Κυπρίους και ξένους.

5. Δε θα επηρεαστούν οικονομικά οι πολίτες ή ομάδες συμφερόντων από την υιοθέτηση των τροποποιήσεων. Απλώς, με την υιοθέτηση της προτεινόμενης νομοθεσίας θα δίνεται η ευχέρεια στο κοινό να ενημερώνεται για την ποιότητα των νερών κολύμβησης και να μπορεί να διατυπώνει συστάσεις, παρατηρήσεις ή/και παράπονα.

6. Αναμένεται να υπάρξει κόστος για την υλοποίηση των ακόλουθων προνοιών:

α. Υιοθέτηση συστήματος άμεσης ενημέρωσης του κοινού.

β. Καταρτισμός των ταυτοτήτων των νερών κολύμβησης, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2010.

γ. Εργαστηριακοί έλεγχοι της ποιότητας των νερών κολύμβησης σε διαφορετικές παραμέτρους και μεθόδους ανάλυσης.

δ. Λήψη διαχειριστικών μέτρων για πρόληψη της ρύπανσης των νερών κολύμβησης.

Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων νομοθετημάτων, μετά από σχετική εισήγηση του μέλους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Γιώργου Περδίκη, κρίθηκε σκόπιμο όπως επέλθουν στο πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές, για τις πλείστες από τις οποίες συμφώνησαν οι εκπρόσωποι τόσο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος όσο και της Νομικής Υπηρεσίας. Οι εισηγήσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διάδοση πληροφοριών και την ενημέρωση του κοινού.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εισήγηση του πιο πάνω βουλευτή για υποχρεωτική δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υιοθετήθηκε, επειδή οι αρμόδιοι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας δεν την υποστήριξαν. Ειδικότερα, οι εν λόγω αρμόδιοι υποστήριξαν ότι δε θα πρέπει η δημοσίευση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι υποχρεωτική, αφού η εν λόγω έκθεση ετοιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και υπόκειται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, σε σχετική αναθεώρηση και αναπροσαρμογή σε νέα δεδομένα από την ίδια. Επιπρόσθετα, δε θα μπορούσε στα πλαίσια της συγκεκριμένης αυτής νομοθεσίας να συμπεριληφθεί μια τέτοια πρόνοια, αφού την ευθύνη της ετοιμασίας της έκθεσης την έχει μόνο η εν λόγω επιτροπή. Ωστόσο, οι εν λόγω εκπρόσωποι αντιπρότειναν όπως στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του διαδικτύου του υπουργείου τους τεθεί ένα σημείο σύνδεσης που θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα όπου βρίσκεται η ετήσια αυτή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναφορικά επίσης με το γεγονός ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία που τίθεται ως χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση της προτεινόμενης νομοθεσίας, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τόνισε ότι λήφθηκαν ήδη όλα τα αναγκαία μέτρα και οτιδήποτε έπρεπε να γίνει από πλευράς προετοιμασίας πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου έχει ήδη γίνει για την ομαλή εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τους σκοπούς και των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, χωρίς να διαφωνούν με αυτό, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το κατά πόσο θα έπρεπε να εξετάζονται, μεταξύ άλλων, και χημικοί παράμετροι κατά την αξιολόγηση των νερών κολύμβησης.

Τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας, με εξαίρεση το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν τελικές θέσεις επί των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη σχετική συζήτηση που θα διεξαχθεί για τα εν λόγω νομοσχέδια.

Το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των προτεινόμενων νομοθεσιών και ζήτησε να περιληφθούν στο πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο οι πιο πάνω εισηγήσεις του που αφορούν τις πρόνοιες διεύρυνσης της πληροφόρησης του κοινού, οι περισσότερες από τις οποίες έγιναν αποδεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πλην της εισήγησής του για υποχρεωτική δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

30 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων