Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το εν λόγω τροποποιητικό νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τα οργανωμένα ταξίδια, τις διακοπές και τις περιηγήσεις, η οποία κρίθηκε αναγκαία, με στόχο την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προς όφελος των καταναλωτών. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφαρμόζει από την 1η Μαρτίου 1999 τον περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμο, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Κύριος σκοπός του εναρμονισμένου νόμου είναι η εξασφάλιση εγγύησης για επιστροφή των χρημάτων που έχουν πληρωθεί από τον καταναλωτή και για επαναπατρισμό του σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του διοργανωτή οργανωμένου ταξιδιού και η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, στο υπό αναφορά τροποποιητικό νομοσχέδιο γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 10 του βασικού νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη συμβατική του δέσμευση, νοουμένου ότι θα καταβάλει στο διοργανωτή τα πραγματικά του έξοδα.

2. Τροποποιείται το άρθρο 12 του βασικού νόμου, έτσι ώστε η υποχρέωση σύντομης ειδοποίησης του καταναλωτή για αλλαγές στους όρους του ταξιδιού να περιορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, στις επτά ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα αναχώρησης.

3. Αυξάνεται η χρηματική ποινή για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19 από χίλιες λίρες σε δέκα χιλιάδες ευρώ.

4. Τροποποιείται το άρθρο 32 του βασικού νόμου, έτσι ώστε ο διοργανωτής να είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν ξεπερνά τις δέκα εργάσιμες μέρες, σε ερωτήσεις και πληροφορίες που ζητούνται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Εντεταλμένη υπηρεσία για επιτήρηση της αγοράς και εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία διαθέτει την αναγκαία υποδομή και τους μηχανισμούς για την εφαρμογή και τον έλεγχο του προτεινόμενου νόμου.

2. Δεν αναμένεται να υπάρξουν αισθητές οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες, αρχές, οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας από την εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου νόμου. Δεν αναμένεται να υπάρξουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του νομοσχεδίου. Δεν αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε άμεσο ή μακροχρόνιο επιπρόσθετο οικονομικό κόστος από την εφαρμογή του προτεινόμενου τροποποιητικού νόμου.

Όπως αναφέρεται περαιτέρω στο ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα και όπως αναφέρθηκε και στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, ο σύνδεσμος διαφωνεί σε ό,τι αφορά, πρώτον, την αύξηση της χρηματικής ποινής και, δεύτερον, το χρονικό διάστημα των δέκα εργάσιμων ημερών στη διάρκεια των οποίων ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δώσει πληροφορίες που ζητούνται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου. Αναφορικά με τις άλλες τροποποιήσεις που προτείνονται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου συμφωνεί.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, τοποθετούμενος επί των προνοιών του τροποποιητικού νομοσχεδίου, ανέφερε ότι ο σύνδεσμος είναι υπέρ των αυστηρότερων ποινών και ότι θα πρέπει να καθορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στον καταναλωτή.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής ανέφερε ότι οι ποινές θα πρέπει να είναι αυξημένες, για να καθίστανται και πιο αποτρεπτικές, ενώ σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα στο οποίο ο διοργανωτής θα πρέπει να απαντήσει πρότεινε μια συμβιβαστική λύση μεταξύ των δέκα και των τριάντα ημερών.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της νομοτεχνικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου από τις υπηρεσίες της Βουλής διαπιστώθηκε η ανάγκη για κάποιες διορθώσεις στο κείμενό του, για τις οποίες ενημερώθηκε το αρμόδιο υπουργείο. Το εν λόγω υπουργείο με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008, και σε συμφωνία με το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, υιοθέτησε τις διορθώσεις αυτές, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και έγιναν τελικά αποδεκτές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τους προβληματισμούς των εμπλεκόμενων φορέων, εισηγείται όπως οι δέκα εργάσιμες ημέρες στις οποίες ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δώσει πληροφορίες που ζητούνται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, με βάση τη σχετική πρόνοια του εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου, επεκταθούν στις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες. Παράλληλα, εισηγείται την ενσωμάτωση στο κείμενο του νομοσχεδίου και των πιο πάνω τροποποιήσεων που περιλαμβάνονται στην επιστολή του αρμόδιου υπουργείου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

1η Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων