Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Νικόλας Παπαδόπουλος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, 23 και 30 Ιουνίου 2008. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου αφενός μεν για τη μερική υιοθέτηση της Σύστασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (2004/383/ΕΚ) και των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγορών με τίτλο «CESR´s guidelines to simplify the notification procedure of UCITS» του Ιουνίου 2006, Ref: CESR/06/120, και αφετέρου δε για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων της βασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται ειδικότερα η διασφάλιση της προστασίας των μεριδιούχων, η παροχή ευελιξίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως εποπτική αρχή για τη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων που αφορούν τον τομέα των ΟΣΕΚΑ, καθώς και η δημιουργία μίας κυπριακής κεφαλαιαγοράς που να συνάδει με τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 2007/16/ΕΚ, η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν υποχρεωμένη να υιοθετήσει τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας μέχρι την 23η Μαρτίου 2008 και να τις εφαρμόσει μέχρι την 23η Ιουλίου 2008. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο όμως κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Μαρτίου 2008.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου επισημάνθηκε από μέλη της επιτροπής η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην κατάθεσή του στη Βουλή. Συναφώς, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δήλωσαν στην επιτροπή ότι η καθυστέρηση οφείλετο κυρίως σε τροποποιήσεις που είχε ζητήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από την αποστολή του νομοτεχνικά ελεγμένου νομοσχεδίου από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο Υπουργείο Οικονομικών.

Υποστηρίζοντας την πιο πάνω θέση, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσαν σχετική αλληλογραφία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, στην οποία εμφαίνονται κατά ημερομηνία οι προτεινόμενες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφοροποιήσεις στο αρχικό κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου.

Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε επίσης από τους κυβερνητικούς αρμοδίους να προχωρήσουν σε μετατροπή των ποσών, τα οποία στο κατατεθέν στη Βουλή κείμενο του νομοσχεδίου αναφέρονται σε λίρες, σε ευρώ. Επιπρόσθετα, η επιτροπή ζήτησε επίσης τη διαβίβαση του υπό συζήτηση τελικού κειμένου του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Οικονομικών στους εμπλεκόμενους φορείς για υποβολή των απόψεών τους επί αυτού το συντομότερο.

Το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2008, κατέθεσε στη Βουλή τροποποιημένο κείμενο του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την πιο πάνω απαίτηση της επιτροπής, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι το αναθεωρημένο κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου διαβιβάστηκε αρμοδίως σε όλους τους φορείς που είχαν υποβάλει σχόλια επί του αρχικού κειμένου του νομοσχεδίου, προτού γίνουν σ’ αυτό οι τροποποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι οι εν λόγω φορείς δεν είχαν μέχρι στιγμής υποβάλει σχόλια.

Όπως στη συνέχεια διαπιστώθηκε, δεν υφίστανται οποιαδήποτε σχόλια επί του υπό συζήτηση τελικού νομοσχεδίου παρά μόνο από το Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου, ο οποίος συναφώς εισηγείται όπως για την ορθότερη ερμηνεία του όρου “ΕΠΕΥ” στο άρθρο 2 της βασικής νομοθεσίας ο σχετικός ορισμός αντικατασταθεί από τον ορισμό που προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 [Νόμος αρ. 141(Ι) του 2007], αφού ο προηγούμενος νόμος στον οποίο γινόταν αναφορά στον ορισμό αυτό για τη ρύθμιση των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) έχει καταργηθεί. Σημειώνεται όμως ότι το Υπουργείο Οικονομικών δε συμφωνεί με την εισήγηση αυτή αναφέροντας στην ίδια επιστολή ότι το θέμα ρυθμίζεται επαρκώς με βάση τον περί Ερμηνείας Νόμο (Κεφ. 1).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε το κείμενο του πιο πάνω νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη ότι δεν έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε ενστάσεις από επηρεαζόμενους συνδέσμους ή οργανώσεις, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

1η Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων