Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 17ης Απριλίου και 26ης Ιουνίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση του περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμου, σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Να εναρμονιστούν οι πρόνοιες του περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμου με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας 2007-2013 και τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006:

α. με την εισαγωγή πρόνοιας για απαγόρευση της επιδότησης των ασφαλίστρων των μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και

β. με την κατάργηση της διάταξής του που προβλέπει την καταβολή από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας των πραγματικών δαπανών (αποζημιώσεις και διοικητικά έξοδα) που απαιτούνται κάθε χρόνο για την κάλυψη των ζημιών από παγετό και ανεμοθύελλα στα φυλλοβόλα και από βροχή στα κεράσια κατά το στάδιο της ωρίμασης και την προσθήκη πρόνοιας σ’ αυτόν σύμφωνα με την οποία το προβλεπόμενο ποσό που περιλαμβάνεται κάθε χρόνο για το σκοπό αυτό στον κρατικό προϋπολογισμό θα καταβάλλεται στον ΟΓΑ με σκοπό την κάλυψη μέρους των διοικητικών του εξόδων.

2. Να παρασχεθεί η δυνατότητα στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΓΑ να εφαρμόζει ή και να επιδοτεί μεθόδους και μέσα ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών, όπως είναι η εφαρμογή προγραμμάτων τροποποίησης του καιρού (αύξηση βροχής και καταστολή χαλαζιού), η επιδότηση των γεωργών για αγορά και εγκατάσταση αντιχαλαζικών δικτύων ή αντιπαγετικών μέσων και άλλα.

3. Να συνάδουν οι πρόνοιες του υπό τροποποίηση νόμου που αφορούν την αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό στον ΟΓΑ με αυτές που ισχύουν στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο.

4. Να καθοριστούν ως δικαιούχοι αποζημίωσης ή άλλης χορηγίας πρόσωπα που κατέχουν τη γη στην οποία αναφέρεται η σχετική αίτηση και διαμένουν για ένα τουλάχιστον έτος, πριν καταστούν δικαιούχοι, στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και τα οποία συνεχίζουν να κατέχουν την εν λόγω γη και έχουν την εν λόγω διαμονή κατά τη χρονική στιγμή της καταβολής της νενομισμένης αποζημίωσης ή άλλης χορηγίας.

Σκοπός και των δύο κανονισμών που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 13(5) και 33 του περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, καθώς και των περί Γεωργικής Ασφάλισης Κανονισμών, αντίστοιχα, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις προτεινόμενες με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς καταργείται η σχετική πρόνοια των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών σύμφωνα με την οποία η πλήρωση κενών θέσεων στον ΟΓΑ γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του και με την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ώστε αυτή να συνάδει με την προτεινόμενη πρόνοια του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που προβλέπει την αξιολόγηση και το διορισμό των υπαλλήλων στον ΟΓΑ με βάση τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο.

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Αυξάνεται το προβλεπόμενο ύψος του ποσοστού ασφαλίστρου ανά είδος προϊόντος.

2. Διευκρινίζεται ότι το υπό αναφορά ασφάλιστρο θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τα υπόλοιπα ασφαλιζόμενα πρόσωπα θα καταβάλλουν το 50% του υπό αναφορά ασφαλίστρου.

3. Καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής και επιχορήγησης των μέσων και μεθόδων ενεργητικής προστασίας.

Επισημαίνεται ότι, έπειτα από υπόδειξη της Γενικής Διεύθυνσης για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι ενισχύσεις για επενδύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα, αλλά να αφορούν όλους τους κλάδους της γεωργίας, για να τύχουν απαλλαγής από την προβλεπόμενη στην παράγραφο (3) του άρθρου 88 της συνθήκης υποχρέωση κοινοποίησης, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο τόσο του υπό αναφορά νομοσχεδίου όσο και των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών με το οποίο διαγράφονται οι σχετικές πρόνοιές τους που αφορούν την επιχορήγηση των μεθόδων και μέσων ενεργητικής προστασίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά νομοθετημάτων από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης ανέλυσαν στην επιτροπή τις προτεινόμενες με αυτά ρυθμίσεις.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών και υποστήριξε ότι με τις πρόνοιές τους εναρμονίζονται οι υπό τροποποίηση βασικές νομοθεσίες με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, καθώς και με τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006. Ειδικότερα, επισήμανε ότι, με βάση το κοινοτικό κεκτημένο, οι ενισχύσεις για επενδύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα, αλλά να αφορούν όλους τους κλάδους της γεωργίας. Για το σκοπό αυτό, δήλωσε ο ίδιος, προτείνεται η κατάργηση της πρόνοιας που προβλέπει την καταβολή από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας των πραγματικών δαπανών (αποζημιώσεις και διοικητικά έξοδα) που απαιτούνται κάθε χρόνο για κάλυψη των ζημιών από παγετό και ανεμοθύελλα στα φυλλοβόλα και από βροχή στα κεράσια κατά το στάδιο της ωρίμασης. Περαιτέρω, επισήμανε στην επιτροπή ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης δεν μπορούν να έχουν απεριόριστη διάρκεια, αλλά η ισχύς τους θα πρέπει να τερματιστεί στις 30 Ιουνίου 2014 ή εναλλακτικά να προβλεφθεί δέσμευση ότι η τυχόν συνέχισή τους μετά την υπό αναφορά ημερομηνία θα τηρεί τις πρόνοιες του απαλλακτικού κανονισμού που θα αντικαταστήσει τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006.

Ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης ενημέρωσε την επιτροπή ότι, στη βάση των πιο πάνω θέσεων του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς ότι η ισχύς των προνοιών τους που περιλαμβάνουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης τερματίζεται την 30ή Ιουνίου 2014. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η εκτελεστική εξουσία κατά τον τερματισμό της ισχύος των υπό αναφορά προνοιών και αφού εγκριθεί ο υπό αναφορά απαλλακτικός κανονισμός, που θα αντικαταστήσει τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, θα επανέλθει για την εκ νέου τροποποίηση των εν λόγω νομοθετημάτων.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τις πρόνοιες των προτεινόμενων νομοθετημάτων.

Η επιτροπή, στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με την πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι τα πρόσωπα που κατέχουν τη γη στην οποία αναφέρεται η σχετική αίτηση και τα οποία διαμένουν για ένα τουλάχιστον έτος, πριν καταστούν δικαιούχοι, στις περιοχές όπου ο ΟΓΑ έχει ελεύθερη πρόσβαση και ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και τα οποία συνεχίζουν να κατέχουν την εν λόγω γη και έχουν την εν λόγω διαμονή τη χρονική στιγμή της καταβολής της νενομισμένης αποζημίωσης ή άλλης χορηγίας. Ειδικότερα, η επιτροπή επισήμανε ότι η εφαρμογή της υπό αναφορά προτεινόμενης πρόνοιας θα εμποδίζει τους εγκλωβισμένους, οι οποίοι καλλιεργούν νόμιμα τη γη τους, να καταστούν ασφαλιζόμενα πρόσωπα στον οργανισμό και κατ’ επέκταση να δικαιούνται αποζημιώσεις από αυτόν, γι’ αυτό και κάλεσε την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να μελετήσει και ενημερώσει την επιτροπή για πιθανή τροποποίησή της, με σκοπό την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η υπό αναφορά πρόνοια περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο με σκοπό την υιοθέτηση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ως δικαιούχοι χορηγιών, επιχορηγήσεων, δανείων και άλλων οικονομικών παροχών πρόσωπα που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές για χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός χρόνου. Αναφερόμενη στην υπό αναφορά επιφύλαξη της επιτροπής, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι επηρεαζόμενα πρόσωπα, εκτός από τους εγκλωβισμένους, είναι και οι Τουρκοκύπριοι, αλλά και οποιοιδήποτε άλλοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένοι στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί η υπό αναφορά πρόνοια του νομοσχεδίου, γιατί ο οργανισμός, παρ’ όλο που μπορεί να έχει πρόσβαση στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, δε θα ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και ούτε θα μπορεί να εφαρμόζει τις εν λόγω πρόνοιες του νόμου, γιατί οι ενέργειές του δε θα αναγνωρίζονται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία σύμφωνα με τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

1η Ιουλίου 2008

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

2. Οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008.

3. Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων