Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Άμυνας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος
Σωτήρης Σαμψών Σωτήρης Σαμψών
Σκεύη Κουκουμά Άριστος Αριστοτέλους
Ανδρέας Αγγελίδης Γιαννάκης Γαβριήλ
Γιώργος Βαρνάβα Σωκράτης Χάσικος
  Κώστας Κωνσταντίνου
  Νεόφυτος Κωνσταντίνου
  Νεόφυτος Κωνσταντίνου
  Νίκος Κουτσού

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Άμυνας εξέτασαν από κοινού το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε κλειστή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 28 Φεβρουαρίου 2007, κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 65.018 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2007.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε συνοπτικά στο ιστορικό της διαπραγμάτευσης και υπογραφής της εν λόγω συμφωνίας, στους τομείς συνεργασίας που καλύπτει η συμφωνία, καθώς και στα οφέλη που αναμένεται να έχει η Κύπρος από την κύρωσή της. Ο ίδιος υπουργός ενημέρωσε τα μέλη των επιτροπών ότι η Γαλλία έχει ήδη επικυρώσει την υπό εξέταση συμφωνία και κοινοποίησε την εν λόγω επικύρωση με σχετική επιστολή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Περαιτέρω, επισήμανε ότι η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας αυτής είναι δέκα χρόνια, με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης για την ίδια χρονική περίοδο.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τους τομείς συνεργασίας που καλύπτει η συμφωνία αυτή, το άρθρο 1 ορίζει ότι τα μέρη, έχοντας ως στόχο να συνεισφέρουν στη διασφάλιση της σταθερότητας, στην οικοδόμηση της ειρήνης και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, αναπτύσσουν μια στρατιωτική και τεχνική συνεργασία στους ακόλουθους τομείς:

1. Έρευνες στρατιωτικού, επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα.

2. Ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα στρατιωτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και τεχνικής ανάπτυξης.

3. Τομείς εξοπλισμών και αμυντικής τεχνολογίας και ειδικότερα ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε θέματα αμυντικών εξοπλισμών, υποστήριξη και προώθηση των εταίρων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, σύμφωνα και μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων προμήθειας που συμφωνήθηκαν.

4. Εκπαίδευση προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων των δύο μερών στις στρατιωτικές σχολές.

5. Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σε θέματα στρατιωτικής δικαιοσύνης, διεθνούς νομοθεσίας, προστασίας της υγείας του στρατιωτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

6. Οργάνωση αμοιβαίων επισκέψεων στα πλαίσια ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, παιδαγωγικών, στρατιωτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και επιδείξεων στρατιωτικού υλικού και στρατιωτικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

7. Ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων, καθώς και πραγματοποίηση ασκήσεων και συμμετοχή σε επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας-διάσωσης.

8. Ανάπτυξη συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) και ιδιαίτερα σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης, εξοπλισμών και μεταφοράς δυνάμεων σε περίπτωση στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Διευκολύνσεις και υλικοτεχνική υποστήριξη σε ένοπλες δυνάμεις κατόπιν αίτησης και προηγούμενης έγκρισης από το άλλο μέρος.

10. Στρατιωτική ιατρική και προστασία της υγείας.

11. Κάθε άλλος τομέας που αμοιβαία καθορίζεται από τα μέρη.

Όσον αφορά τα οφέλη για την Κύπρο από την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας, τόσο ο Υπουργός Άμυνας όσο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισαν ότι η Γαλλία είναι μία φίλη χώρα και ταυτόχρονα ένας βασικός συντελεστής στη διεθνή και ευρωπαϊκή σκηνή. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή διευρύνει τις διμερείς σχέσεις της Κύπρου με άλλες χώρες και αναδεικνύει και αξιοποιεί τη στρατηγική σημασία της Κύπρου στο στρατιωτικό τομέα. Περαιτέρω, η υπό εξέταση συμφωνία θα μπορεί να αποτελεί τη βάση για ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές σύγχρονου οπλισμού.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι δύο επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

17 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων